32 Odo 1554/2006
Datum rozhodnutí: 29.11.2006
Dotčené předpisy:
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 1554/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně S. C. F. a.s., (dříve C. F., a.s.), proti žalovanému Z. P., o zaplacení částky 117 712,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 61 Ro 5776/2004, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. března 2006 č. j. 2 Cmo 356/2005-40, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze v odvolacím řízení zahájeném k odvolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2005 č. j. 61 Ro 5776/2004-9 rozhodl usnesením ze dne 30. března 2006 č. j. 2 Cmo 356/2005-40, že procesním nástupcem na straně žalobce je společnost M..cz, s.r.o., se sídlem v Č. B.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný včas dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem a dovolání nemělo stanovené náležitosti, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 6. června 2006 č. j. 61 Ro 5776/2004-47 doručeným 23. 6. 2006 vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení a doplnil dovolání o uvedení, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, a uvedl dovolací důvod a dovolací návrh; současně jej upozornil, že při nesplnění uvedených povinnosti bude dovolací řízení zastaveno.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení ani ve stanovené lhůtě, ani později neodstranil, ač byl o následcích nesplnění této podmínky poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 243c a § 104 odst. 2 poslední věty o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. listopadu 2006

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu