32 Odo 1506/2005
Datum rozhodnutí: 29.05.2007
Dotčené předpisy:
32 Odo 1506/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobce JUDr. A. J. správce konkursní podstaty J. N., zast. advokátem, proti žalované K. Š., zast. advokátem, o zaplacení částky 448.868,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp.zn 15 C 370/2001, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. března 2005, č.j. 21 Co 138/2005-202, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo změněno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 10. ledna 2005, č.j. 15 C 370/2001-195, tak, že odvolací soud zamítl návrh, aby soud připustil vystoupení žalobce JUDr. A. J. správce konkursní podstaty J. N. z řízení a vstup R. a.s. do řízení jako nového žalobce.

Žalobce podáním doručeným soudu prvního stupně dne 8. 10. 2004 navrhl vstup nového věřitele do řízení podle § 107a o. s. ř. K návrhu připojil smlouvu o postoupení pohledávek dle § 524 občanského zákoníku ze dne 8. 10. 2003, uzavřenou mezi JUDr. A. J. jako postupitelem, a R., a. s. jako postupníkem, jejíž součástí byl soupis pohledávek úpadce J. N., včetně pohledávky vůči žalované. R. a.s. podáním ze dne 21. 9. 2004 vyslovil souhlas se vstupem do předmětného řízení místo dosavadního žalobce. Soud prvního stupně usnesením ze dne 10. ledna 2005 připustil vystoupení dosavadního žalobce JUDr. A. J. a vstup R. a.s. do řízení jako nového žalobce.

Odvolací soud na základě odvolání žalované usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že zamítl návrh, aby soud připustil vystoupení žalobce JUDr. A. J. správce konkursní podstaty J. N., z řízení a vstup R. a.s zast. advokátem, do řízení jako nového žalobce. Odvolací soud dovodil, že nejedná-li se o spor uvedený v § 120 odst. 2 o.s.ř., zásada neúplné apelace sama o sobě nebrání žalobci, aby z důvodu právní skutečnosti, která nastala během řízení u soudu prvního stupně, podal návrh podle § 107a o.s.ř. i v rámci odvolání nebo během odvolacího řízení, avšak při rozhodování o něm nelze přihlížet k novým skutečnostem nebo důkazům o procesním nástupnictví, které byly uplatněny v rozporu s § 205a odst. 1 nebo § 211a o.s.ř.

Odvolací soud dospěl k závěru, že o takovou situaci právě jde, jelikož žalobce k doložení převodu práva, o něž v řízení jde, tedy převodu pohledávky uplatněné proti žalované, předkládá poprvé v odvolacím řízení smlouvu o postoupení pohledávek ze dne 8. října 2003, která je však z hlediska dosud uplatněných tvrzení a důkazů zcela nová, nedopadá na ni ustanovení § 205a ani § 211a o.s.ř., a proto k ní v dané věci projednávané v systému neúplné apelace přihlédnout nelze. Odvolací soud dále konstatoval, že v případě, kdy právní skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka, o něž v řízení jde, nastala již v průběhu řízení před soudem prvního stupně, avšak žalobce návrh podle § 107a odst. 1 o.s.ř. nepodal, nelze užít výjimku ze zákazu uplatňování nových skutečností v odvolání nebo za odvolacího řízení, uvedenou v § 205a odst. 1.

Žalobce podal proti rozhodnutí odvolacího soudu včasné dovolání, jehož přípustnost vyplývá z ustanovení § 239 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ). Z obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) dále vyplývá, že žalobce namítá nesprávné právní posouzení věci odvolacím soudem (tedy, že je dán dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.).

Dovolatel navrhuje, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 239 odst. 2 písm. b) o. s. ř., avšak není důvodné.

Vzhledem k tomu, že k právní skutečnosti, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení ve smyslu § 107a odst. 1 o.s.ř. v daném případě došlo k datu 8. října 2003 a vzhledem k tomu, že soud prvního stupně ve smyslu § 107a odst. 1 o.s.ř. rozhodl ve věci samé rozsudkem ze dne 23. června 2004 (rozhodná právní skutečnost nastala již v průběhu řízení před soudem prvního stupně), lze návrhu žalobce na procesní nástupnictví podle § 107a o.s.ř. v odvolacím řízení vyhovět za podmínek uvedených v ustanovení § 205a nebo § 211a o.s.ř.

Jak vyplývá z usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. dubna 2005, sp. zn. 29 Odo 301/2005 (publikovaného v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu/C. H. Beck, pod číslem RNs C 3574/2006, v sešitě 33/2006) se procesní nástupnictví podle § 107a o. s. ř. uplatní také v odvolacím řízení. Přezkoumává-li však odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v systému tzv. neúplné apelace (srov. § 205a o. s. ř.), uplatní se toto procesní nástupnictví, jen jestliže právní skutečnost, z níž je dovozován přechod práva nebo povinnosti, nastala po rozhodnutí soudu prvního stupně, nebo nastala sice za řízení před soudem prvního stupně, avšak jen za předpokladu, že k uplatnění procesního nástupnictví není potřebné v odvolacím řízení uvádět nové skutečnosti, popřípadě důkazy nebo jsou-li tyto nové skutečnosti a důkazy způsobilým odvolacím důvodem podle ustanovení § 205a odst. 1 písm. d) o. s. ř. (ve znění účinném do 31. března 2005)

Obdobné pojetí procesního nástupnictví podle § 107a o. s. ř v odvolacím řízení je zastáváno v literatuře (viz Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kolektiv, Občanský soudní řád, Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha: C. H. Beck. 2006, str. 491-498).

Jelikož dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. nebyl dovolatelem uplatněn důvodně a jeho prostřednictvím se žalobci správnost rozhodnutí odvolacího soudu zpochybnit nepodařilo, Nejvyšší soud dovolání podle § 243b odst. 2 o.s.ř. zamítl.

Vady uvedené v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o.s.ř., jakož i jiné vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, v dovolání namítány nejsou a nevyplývají ani z obsahu spisu.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř. Žalobce, jehož dovolání bylo zamítnuto, nemá na náhradu nákladů řízení právo a žalované v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. května 2007

JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu