32 Odo 1468/2005
Datum rozhodnutí: 28.05.2008
Dotčené předpisy:
32 Odo 1468/2005

O P R A V N É U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Desem ve věci žalobce Ing. K. Č., správce konkursní podstaty úpadkyně S., spol. s r.o. v likvidaci , zastoupeného Mgr. G. S., advokátkou, proti žalované X., a.s., o zaplacení částky 2 428 708,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 25 Cm 100/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. června 2005 č. j.11 Cmo 385/2004-131, takto:

Výrok usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. dubna 2008 č. j. 32 Odo 1468/2005-309 se opravuje tak, že adresa sídla společnosti X., a.s., správně zní takto:

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud České republiky usnesením ze dne 30. dubna 2008 č. j. 32 Odo 1468/2005-309 rozhodl, že v řízení bude jako s žalovanou pokračováno se společností X. a.s. Výrok tohoto usnesení však trpí zjevnou nesprávností, neboť dne 15. dubna 2008, tedy před vydáním tohoto usnesení, byla do obchodního rejstříku zapsána změna sídla této společnosti tak, že toto sídlo se nachází na adrese.

Nejvyšší soud České republiky proto podle ustanovení § 243c a § 164 o. s. ř. tuto zjevnou nesprávnost výroku usnesení ze dne 30. dubna 2008 č. j. 32 0do 1468/2005-309 opravil tímto opravným usnesením.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. května 2008

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu