32 Odo 1435/2006
Datum rozhodnutí: 25.05.2007
Dotčené předpisy:
32 Odo 1435/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce J. J., zastoupeného advokátem, proti žalované I., a. s., o zaplacení 88.518,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 45 Cm 409/96, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. září 2005, č. j. 4 Cmo 170/2004-43, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 27. září 2005, č. j. 4 Cmo 170/2004-43, zrušil rozsudek Městského soudu v Praze (dříve Krajského obchodního soudu v Praze) č. j. 45 Cm 409/96-22 ze dne 15. května 1998 a řízení zastavil. Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání. Podáním ze dne 20. září 2006 došlým Městskému soudu v Praze dne 25. září 2006 vzal žalobce dovolání zpět. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za situace, kdy žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalované v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. května 2007

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu