32 Odo 1372/2006
Datum rozhodnutí: 20.09.2007
Dotčené předpisy:
32 Odo 1372/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc., a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně P., s.r.o., zastoupené advokátem, proti žalované F. - A s.r.o., zastoupené advokátem, o zaplacení 446 607,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v H. K., p. v P. pod sp. zn. 36 Cm 314/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v P. ze dne 21. března 2006, č.j. 1 Cmo 206/2005-94, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v P. ze dne 21. března 2006, č.j. 1 Cmo 206/2005-94, kterým byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v H. K., pobočka v P., ze dne 20. dubna 2005, č.j. 36 Cm 314/2004-72, o zamítnutí žaloby, jíž se žalobkyně proti žalované domáhá doplacení ceny díla ve výši 446 607,50 Kč s příslušenstvím na základě smlouvy o dílo uzavřené podle § 536 a násl. obchodního zákoníku (dále jen obch. zák. ) dne 9. 9. 2002 mezi žalobkyní, jakou zhotovitelkou, a žalovanou, jako objednatelkou, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř).

Dovolatelka zpochybňuje závěr obou soudů, že dílo nebylo provedeno řádně - bez vad, což dovozuje ze skutečnosti, že žalovaná odevzdala zhotovené dílo bez dalších úprav a dokončovacích prací svému objednateli investorovi stavby, který dílo převzal. V této souvislosti pokládá otázku, jež považuje za otázku zásadního významu, zda dílo není řádně provedeno-dokončeno, když je objednatel bez dalšího předal svému smluvnímu partnerovi, a zda nelze jednání objednatele považovat za převzetí díla konkludentně. Namítá, že nesprávným posouzením předání díla objednateli dospěl odvolací soud k nesprávnému závěru o splatnosti ceny díla.

Žalobkyně však položenou otázkou ve skutečnosti napadá skutkový závěr soudu, vycházející ze znaleckého posudku, že dílo nebylo zhotovitelkou (žalobkyní) provedeno řádně, nýbrž s vadami. Přezkoumání skutkového závěru při uplatnění přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. však nemůže být předmětem dovolacího přezkumu. Ten se otevírá za dané situace zásadně jen posouzení otázek právních, navíc otázek zásadního významu, nikoliv jiným otázkám, zejména posouzení správnosti či úplnosti skutkových zjištění. Skutečnost, že rozsudek odvolacího soudu eventuelně vychází ze skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování, případně že skutkový závěr soudu vycházel z neúplného dokazování a že řízení je tak postiženo vadou ve smyslu § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., spočívající v neúplnosti nebo nesprávnosti zjištění skutkového stavu, jež mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, nezakládá přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Skutkovým podkladem rozhodnutí dovolacího soudu mohou totiž být jen ty skutečnosti a důkazy, které účastníci uvedli v nalézacím řízení, jak jsou zachyceny v soudním spise a uvedeny v odůvodnění rozhodnutí. Skutkový stav věci a výsledky důkazního řízení nemohou před dovolacím soudem doznat změny. Dovolací soud není oprávněn při zkoumání přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. zabývat se jinými než právními otázkami a je vázán skutkovými zjištěními odvolacího soudu.

Jestliže oba soudy vyšly ze zjištění, že dílo zhotovované žalobkyní je vadné, pak dovolatelce nelze přisvědčit, že by právní závěr odvolacího soudu byl v rozporu s hmotným právem (§ 548 odst. 1, § 554 odst. 1 obch. zák.), přiklonil-li se odvolací soud při právním posouzení uplatněného nároku na doplacení ceny díla k závěru soudu prvního stupně, že žalobkyni za daného skutkového stavu nevznikl nárok na doplatek ceny díla.

Podle § 548 odst. 1 obch. zák. je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu v době sjednané ve smlouvě a pokud ze smlouvy nebo ze zákona nevyplývá něco jiného, vzniká nárok na cenu provedením díla. Podle § 554 odst. 1 obch. zák. zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli na dohodnutém místě, jinak na místě stanoveném zákonem. Podle § 560 odst. 1 obch. zák. má dílo vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.

V daném případě má žalobkyně podle uvedené smlouvy o dílo nárok na doplatek ceny díla po dokončení prací a bezodkladném předběžném převzetí (co do 90 % z ceny díla), resp. do 30.11. 2002 za předpokladu, že nebudou shledány na díle žádné vady (co do 10 % z ceny díla). Ve smlouvě tedy nebylo ujednáno, že žalobkyně má nárok na doplatek ceny díla i v případě vadně provedeného díla, naopak doplatek ceny byl vázán na bezvadné provedení díla.

Pokud ze skutkových zjištění tedy vyplynulo, že dílo zhotovované žalobkyní vykazovalo vady, je zřejmé, že zhotovitelka (žalobkyně) nesplnila svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním ve smyslu § 554 odst. 1 obch. zák. Je-li podle § 548 odst. 1 obch. zák. vznik nároku na zaplacení ceny díla vázán právě na okamžik řádného provedení díla a v předmětné smlouvě o dílo nic odchylného od uvedených zákonných ustanovení dohodnuto nebylo, odvolací soud nerozhodl v rozporu s hmotným právem, uzavřel-li že žalobkyni nárok na zaplacení doplatku ceny díla nevznikl. Nebylo-li totiž dílo provedeno bez vad, nenastala splatnost zaplacení ceny díla. Odvolací soud se rovněž správně ztotožnil se soudem prvního stupně, který dovodil, že v daném případě nepřichází v úvahu ani provedení díla způsobem upraveným v § 555 odst. 1 obch. zák., neboť zhotovitel svou povinnost provést dílo může sice splnit tak, že umožní objednateli nakládat s předmětem díla, avšak musí se jednat o předmět díla provedený řádně, tj. bez vad (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 5. 2006, sp. zn. 32 Odo 576/2006, sp. zn. 32 Odo 760/2005, ze dne 21. 4. 2006, sp. zn. 32 Odo 296/2005, ze dne 12. 3. 2002, sp. zn. 29 Odo 11/2001, ze dne 30. 5. 2006, sp. zn. 32 Odo 495/2004).

Z uvedeného je zřejmé, že dovolání žalobkyně směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, proto je Nejvyšší soud České republiky, jako dovolací soud (§ 10a o. s. ř.) aniž se mohl věcí dále zabývat podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalované žádné prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobkyni právo, nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 20. září 2007

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu