32 Odo 1358/2004
Datum rozhodnutí: 31.01.2005
Dotčené předpisy: § 243c předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Odo 1358/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Jiřího Macka ve věci žalobkyně Č. s., a.s., proti žalovaným 1. M. V., 2. J. N., 3. J. H., 4. J. K., 5. L. B., a 6. L. M., o zaplacení částky 1 198 731, 98 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 5C 584/98, o dovolání šestého žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. dubna 2004 č. j. 29 Co 196/2004-212, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Nymburce rozsudkem ze dne 26. června 2003 č. j. 5 C 584/98-184 uložil žalovaným zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně částku 1 198 731,98 Kč se 17% úrokem z prodlení ročně od 21. 5. 1995 do zaplacení a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání šestého žalovaného Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. dubna 2004 č. j. 29 Co 196/2004-212 rozsudek soudu prvního stupně ve vztahu k šestému žalovanému potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal šestý žalovaný včas dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem a dovolání nemělo náležitosti stanovené v § 241b odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 6. září 2004 č. j. 5 C 584/98-221, doručeným 16. 9. 2004, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení a doplnil dovolání o uvedení, v jakém rozsahu dovolání podává, uvedl dovolací důvod a dovolací návrh; současně jej upozornil, že při nesplnění uvedených povinnosti bude dovolací řízení zastaveno.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení ani ve stanovené lhůtě, ani později neodstranil, ač byl o následcích nesplnění této podmínky poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 243c a § 104 odst. 2 poslední věty o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. ledna 2005

JUDr. Zdeněk Des,v.r.

předseda senátu