32 Odo 1226/2004
Datum rozhodnutí: 12.05.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 1226/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Ivana Meluzína a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobce P. N., podnikatele, zastoupeného JUDr. R. S., advokátem, proti žalovanému sdružení E. C., o zaplacení 75.948,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 13 C 326/2003, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. května 2004, č.j. 12 Co 139/2004-41, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem shora označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 19. února 2004, č.j. 13 C 326/2003-32, kterým Okresní soud v Ústí nad Labem rozhodl, že v řízení na straně žalovaného bude pokračovat s občanským sdružením E. c. Ú.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalovaný dovoláním.

Protože dovolatel nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 10. září 2004, č.j. 13 C 326/2003-45, doručeným dne 17. září 2004 (srov. doručenku u č.l. 45 verte) vyzván, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení zvolil pro sepis dovolání advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Dovolatel však na tuto výzvu nikterak nereagoval.

Je-li dovolatelem jako v projednávané věci právnická osoba, musí být, nejedná-li za ni osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), která má právnické vzdělání, zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, 2 písm. b), odst. 4 o. s. ř.].

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit (srov. § 104 odst. 2 o. s. ř.), avšak bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí. Jelikož zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes řádnou výzvu soudu prvního stupně splněna, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobci však žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 12. května 2005

JUDr. Miroslav Gallus,v.r.

předseda senátu