32 Odo 1199/2006
Datum rozhodnutí: 19.10.2006
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 1199/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce Dipl. Ing. J. K., proti žalovanému D. G., o zaplacení 1,000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 36 Cm 185/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13. března 2006, č.j. 3 Cmo 317/2005-129, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 13. března 2006, č.j. 3 Cmo 317/2005-129 potvrdil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích, ze dne 3. března 2004, č.j. 36 Cm 185/2003, kterým byla zamítnuta žaloba, ve výroku II v tom správném znění, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám advokáta Mgr. R. D. na náhradu nákladů řízení 49.403,- Kč, a současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce zastoupený advokátem JUDr. M. H., dovolání, v němž uvedl, že dovolací námitky budou rozvedeny samostatným podáním.

Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrhy).

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak (tj. v odstavci 2 a 3 téhož ustanovení), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. V takovém případě musí být dovolání advokátem či notářem i sepsáno (§ 241 odst. 4 o. s. ř.). Zastoupení dovolatele advokátem je třeba doložit plnou mocí udělenou dovolatelem zástupci..

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soud napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k podání dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádá-li však dovolatel před uplynutí lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.) běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

V posuzovaném případě byl rozsudek odvolacího soudu právnímu zástupci žalobce JUDr. P. Š., advokátu, doručen 9. května 2006. Dovolání žalobce sepsané advokátem JUDr. M. H. bylo podáno osobně u soudu prvního stupně dne 3. 7. 2006. Dovolání neobsahovalo odůvodnění dovolacích důvodů a rovněž nebyla soudu předložena plná moc zástupce žalobce, který dovolání sepsal a podepsal.

Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 3. července 2006, č.j. 36 Cm 185/2003-14 uložil dovolateli předložit plnou moc, kterou udělil JUDr. M. V., a dále odstranit vady podání ve lhůtě do třiceti dnů od doručení tohoto usnesení; upozornil ho na možné následky nečinnosti. Dovolatel vytýkané nedostatky neodstranil, plnou moc nepředložil.

Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. musí být v dovolání mimo jiné uvedeno z jakých se důvodů se rozhodnutí napadá. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, který v době podání dovolání žalobce zastupuje, což je třeba doložit udělenou plnou mocí.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku (předložení plné moci) přes řádnou výzvu Krajského soudu do dnešního dne nedošlo, a dovolatel (přes poučení) nevyužil ani práva žádat o ustanovení zástupce z řad advokátů soud, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalovanému, který by podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. měl právo na jejich náhradu, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 19. října 2006

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu