32 Odo 1162/2004
Datum rozhodnutí: 13.12.2005
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Odo 1162/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobce M. Š., proti žalovanému P. D., o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 12 C 364/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. května 2004, č.j. 9 Co 14/2004-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. května 2004, č.j. 9 Co 14/2004-18, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. prosince 2003, č.j. 12 C 364/2003-11, kterým soud prvního stupně odmítl podání žalobce, neboť ten neodstranil v určené lhůtě vady svého podání, ač byl k tomu soudem řádně vyzván.

Podle § 241 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2).

Z dovolání zastoupení dovolatele advokátem ani jeho právnické vzdělání nevyplývá, proto ho soud prvního stupně usnesením ze dne 11. srpna 2004, č.j. 12 C 364/2003-23, doručeným 19. 8. 2005, vyzval k odstranění tohoto nedostatku v určené třicetidenní lhůtě. Na tuto výzvu dovolatel nereagoval.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť dovolatel, který z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení, právo na náhradu jeho nákladů nemá a u žalovaného žádné prokazatelné náklady tohoto řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 13. prosince 2005

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu