32 Odo 1122/2005
Datum rozhodnutí: 25.04.2007
Dotčené předpisy:
32 Odo 1122/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně S. O. s.r.o., zastoupené advokátem, proti žalované J., v. o. s., zastoupené advokátem, o zaplacení částky 2 878 367,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 Cm 44/99, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. února 2005 č. j. 4 Cmo 3/2004-135, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 27. srpna 2003 č. j. 21 Cm 44/99-101 zamítl žalobu, aby byla žalovaná povinna zaplatit žalobkyni částku 2 878 367,50 Kč a smluvní pokutu ve výši 0,04% denně z částky 2 971 394 Kč od 1. 1. 1996 do 16. 5. 1996, z částky 2 948 380 Kč od 17. 5. 1996 do 9. 10. 1996, z částky 2 891 900 Kč od 10. 10. 1996 do 17. 11. 1996, z částky 2 884 589,10 Kč od 18. 11. 1996 do 11. 3. 1997, z částky 2 878 855,30 Kč od 12. 3. 1997 do 10. 2. 1998 a z částky 2 878 367,50 Kč od 11. 2. 1998 do zaplacení a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozsudkem ze dne 10. února 2005 č. j. 4 Cmo 3/2004-135 rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 2 878 367,50 Kč, ve zbývající části zamítavého výroku a v části rozhodnutí o nákladech řízení rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž navrhla zrušení rozsudku odvolacího soudu i soudu prvního stupně a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalobkyně se ve vyjádření k dovolání ztotožnila se závěry odvolacího soudu a navrhla zamítnutí dovolání.

Podáním ze dne 5. 4. 2007 vzala žalovaná dovolání v celém rozsahu zpět a obě účastnice řízení se v tomto podání současně vzdaly práva na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť řízení ve věci nebylo dosud v plném rozsahu skončeno (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. dubna 2007

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu