32 Odo 1120/2006
Datum rozhodnutí: 19.10.2006
Dotčené předpisy:
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Odo 1120/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně JUDr. I. W., správkyně konkursní podstaty úpadce Dr. Z. s.r.o., proti žalované U. U. T. S., spol. s r.o., o zaplacení 693.131,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 23 Cm 1/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. října 2004, č.j. 12 Cmo 48/2004-54, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 26. října 2004, č.j. 12 Cmo 48/2004-54 potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 23 Cm 1/2002-38 ze dne 30. září 2003, kterým byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni 693.131,70 Kč s 12 % úrokem z prodlení od 1. 6. 1990 do zaplacení a náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně. Současně bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná dovolání.

Protože žalovaná byla v době podání dovolání zastoupena advokátem, avšak dovolání jím nebylo podepsáno, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. června 2006 č.j. 23 Cm 1/2002-65, jež bylo zástupci žalované doručeno dne 20. 6. 2006, vyzván k odstranění vad podání. Soud prvního stupně uložil dovolateli odstranění vad podepsání podaného dovolání advokátem, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení a upozornil ho na možné následky nečinnosti. Dovolalel vytýkané nedostatky neodstranil.

Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem anebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Výše citované ustanovení vymezuje náležitosti dovolání, pro jejichž nedostatek nelze v řízení ve smyslu § 43 odst. 2 o. s. ř. pokračovat. Vyplývá z něj mimo jiné i požadavek, že dovolání musí být sepsáno advokátem, který je zástupcem dovolatele a ve smyslu § 42 odst. 4 o. s. ř. jím být také podepsáno. Podpisem zástupce dovolatele ve smyslu posledně uvedeného paragrafu se rozumí jeho vlastnoruční podpis. Podpis na dovolání je tak podstatnou náležitostí dovolání, jejichž nedostatek brání pokračování v řízení.

Protože v dané věci dovolatel ani na výzvu soudu neodstranil vady podání, Nejvyšší soud České republiky podle § 243c a § 43 odst. 2 o. s. ř. dovolání odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 písm. c) o. s. ř., když žalobkyni žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 19. října 2006

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu