32 Odo 1093/2003
Datum rozhodnutí: 22.01.2004
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
32 Odo 1093/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně H. H., zastoupené, advokátem, proti žalovanému M. Ř., zastoupenému, advokátem, o výměnu věci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 24 C 187/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2003 č.j. 35 Co 33/2003 - 73, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 1 200 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám, advokáta.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2003 č. j. 35 Co 33/2003 - 73, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 18. června 2002 č. j. 24 C 187/2001 - 45, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Podle výsledku dovolacího řízená má žalovaný právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, které sestávají z odměny advokáta (účelně vynaloženým nákladem byl shledán sepis vyjádření k dovolání při předmětu řízení o výměně věci) ve výši 1 125 Kč /část dvanáctá hlava první bod 10 zákona č. 30/2000 Sb., § 3 odst. 1, 8 písm. a), § 10 odst. 3, § 16, § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální odměny za zastoupení účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif) a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.)/.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 22. ledna 2004

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu