32 Od 78/2003
Datum rozhodnutí: 14.01.2004
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Od 78/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně R. s.r.o., zast., advokátem, proti žalovaným 1) J. s.r.o., 2) S. k. m., o zaplacení 356.850,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. (22 C) 33 C 132/2000, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. (22 C) 33 C 132/2000 se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

U bývalého Krajského obchodního soudu v Praze bylo dne 1. 4. 1997 zahájeno řízení o zaplacení 356.850,50 Kč s příslušenstvím. Usnesením ze dne 27. 8. 1998 č. j. 51 Cm 358/98 - 23 tento soud vyslovil svoji věcnou nepříslušnost a věc postoupil Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 12. 6. 2000 č.j. 15 C 67/2000-104 vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu v Ostravě místně příslušnému podle sídla žalované 1).

Žalobkyně dne 24. 10. 2002 vzala žalobu vůči žalované 1) zpět a následným podáním z 19. 11. 2002 požádala, aby byla věc z důvodu vhodnosti postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 1, kde má žalovaný 2) sídlo. Řízení ve vztahu mezi žalobkyní a žalovanou 1) bylo zastaveno.

Žalovaný 2) se k přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nevyjádřil.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Ostravě) a Obvodnímu soudu pro Prahu 1, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh žalobkyně na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Z okolností případu a ze spisu vyplývá, že řízení vůči žalované 1) bylo zastaveno. Žalovaný 2) má sídlo v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 1 a žalobkyně má rovněž sídlo v P. Uvedené okolnosti odůvodňují předpoklad rychlejšího a hospodárnějšího projednání věci u tohoto soudu, a to i s přihlédnutím k tomu, že dosavadní místně příslušný soud v této věci dosud nejednal.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalobkyně vyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázal Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 14. ledna 2004

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu