32 Od 77/2003
Datum rozhodnutí: 14.01.2004
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Od 77/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně R. ČR a.s., proti žalované O. d. C. a.s. v likvidaci, o zaplacení 36.901,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 7 C 161/2003, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 7 C 161/2003 se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

O d ů v o d n ě n í :

U Okresního soudu v Šumperku jako soudu věcně a místně příslušného, bylo na návrh žalobkyně dne 24. 4. 2003 zahájeno řízení o zaplacení 36.901,80 Kč s příslušenstvím.

Soud poté, co žalovaná podala odpor proti platebnímu rozkazu ze dne 28. 5. 2003 č. j. Ro 721/2003 47, navrhl přikázání věci z důvodů vhodnosti nejprve Obvodnímu soudu pro Prahu 7 a po změně osoby likvidátora žalované Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Přikázání věci k rozhodnutí některému z pražských obvodních soudů by podstatnou měrou přispělo k hospodárnosti řízení, neboť sídlo likvidátora žalované i sídlo žalobkyně je v P.

Žalobkyně i žalovaná s návrhem na delegování věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 souhlasí.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Šumperku) a Obvodnímu soudu pro Prahu 5, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Při rozhodování o přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. vzal Nejvyšší soud v úvahu okolnost, že sídlo likvidátora žalované je v obvodu soudu pro P. 5 a žalovaná s přikázáním věci souhlasí. Soud také přihlédl k okolnosti, že místně příslušný soud vyjma vydání platebního rozkazu a podání návrhu na delegaci vhodnou, neprovedl v řízení žádné jiné úkony. Tyto okolnosti odůvodňují předpoklad hospodárnějšího a rychlejšího projednání věci Obvodním soudem pro Prahu 5.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu Okresního soudu v Šumperku vyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázal Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 14. ledna 2004

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu