32 Od 75/2003
Datum rozhodnutí: 16.12.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Od 75/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně S. p., a.s., proti žalované J. N., o zaplacení 5.984,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 12 C 123/2003, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 12 C 123/2003 se přikazuje Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

U Okresního soudu v Kladně jako soudu věcně a místně příslušného, bylo na návrh žalobkyně dne 10. 2. 2003 zahájeno řízení o zaplacení 5.984,- Kč s příslušenstvím.

Soud poté, co žalovaná podala odpor proti platebnímu rozkazu ze dne 26. 2. 2003 č. j. 50 Ro 335/2003 13, navrhl přikázání věci z důvodů vhodnosti Městskému soudu v Brně. Považuje za vhodnější, aby věc projednal a rozhodl tento soud, zejména s ohledem na zdravotní stav žalované, umístěné od 7. 4. 2003 v Ú. s. p. p. z. p. v B., kde má současně trvalé bydliště.

Žalobkyně s návrhem na delegování věci souhlasí a žalovaná se k návrhu na delegaci vhodnou ve lhůtě nevyjádřila, čímž dala podle ust. § 101 odst. 4 o. s. ř. najevo, že nemá námitky.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Kladně) a Městskému soudu v Brně, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Soudem uváděná okolnost, tedy zdravotní stav žalované, umístěné od 7. 4. 2003 v Ú. s. p. p. z. p. v B., kde má současně trvalé bydliště, odůvodňuje předpoklad rychlejšího a hospodárnějšího projednání věci u tohoto soudu.

Nejvyšší soud proto návrhu Okresního soudu v Kladně vyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázal Městskému soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2003

JUDr. František Faldyna, CSc., v. r.

předseda senátu