32 Od 72/2003
Datum rozhodnutí: 16.12.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Od 72/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně B. G., a.s., zastoupené, advokátem, proti žalovaným 1) D. s. B., a.s., 2) E., s.r.o., 3) Ing. M. R., o určení neexistence rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti D. s. B., a.s. a o určení vlastnictví akcií, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 33 Cm 194/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 33 Cm 194/2001 se Krajskému soudu v Ostravě nepřikazuje.

O d ů v o d n ě n í :

U Krajského soudu v Hradci Králové bylo dne 10. 10. 2001 zahájeno řízení o určení neexistence rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti D. s. B., a.s. a o určení vlastnictví akcií. Usnesením ze dne 10. 1. 2003 soud připustil změnu žalobního petitu v bodu II. tak, že se určuje, že žalobce je vlastníkem a držitelem 167 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč série , čísel a 2 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, série , čísel a společnosti žalované 1).

Poté co byl usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 6. 2002, č. j. 40 K 11/2002 280, na majetek žalované 1) prohlášen konkurs a řízení v této věci usnesením téhož soudu č. j. 33 Cm 194/2001 158 přerušeno, podal Krajský soud v Hradci Králové návrh na přikázání věci z důvodů vhodnosti Krajskému soudu v Ostravě. Adresa sídla žalované 1) je zřejmě adresou formální, nikoliv skutečným sídlem. Nikdo kompetentní se na této adrese nezdržuje a společnost žalované 1) nebyla z tohoto místa nikdy řízena. Z obsahu spisu sp. zn. B 1677 Krajského soudu v Ostravě dospěl soud k závěru, že sídlo je umístěno v domku osob, které nemají s žalovanou 1) nic společného. Opakované pokusy o doručování soudních písemností na tuto adresu zůstaly bez úspěchu a soud proto musel žalované 1) ustanovit opatrovníka. Z fotokopie usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 3. 2003, č. j. 5 Cmo 351/2002 460, soud zjistil, že u Krajského soudu v Ostravě je vedeno řízení o zápisu změn v obchodním rejstříku, týkajících se žalované 1). Úkony činěné rejstříkovým soudem i soudem rozhodujícím v této sporné věci musí být nutně koordinovány a vzájemná výměna informací musí být rychlá a efektivní. S ohledem na obsah citovaného usnesení Vrchního soudu v Olomouci, je Krajský soud v Hradci Králové přesvědčen, že rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, může mít zásadní vliv na průběh a skončení předmětné věci. Proto navrhuje, aby byla věc podle ust. § 12 odst. 3 o. s. ř. přikázána z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Ostravě.

Žalovaní 2) a 3) s návrhem na přikázání věci z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Ostravě souhlasí a ztotožňují se s důvody uváděnými Krajským soudem Hradci Králové.

Žalobkyně s přikázáním věci nesouhlasí a trvá na tom, aby věc byla projednána Krajským soudem v Hradci Králové. Řízení o zápisu změn v obchodním rejstříku týkajících s žalované 1), bylo zahájeno v době před změnou sídla žalované 1) a jedná se o řízení, v němž byl návrh na zápis změn vzat zpět. Toto řízení samo o sobě nemůže být důvodem pro přenesení místní příslušnosti z důvodu vhodnosti.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Krajskému soudu v Hradci Králové) a Krajskému soudu v Ostravě, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh Krajského soudu v Hradci Králové na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Vzhledem k skutečnostem, že předmětné řízení bylo až do skončení konkursu žalované 1) přerušeno a řízení o změně zápisu v obchodním rejstříku nemohlo bezprostředně ovlivnit místní příslušnost v tomto sporu, nelze předpokládat rychlejší a hospodárnější projednání věci před Krajským soudem v Ostravě. Poněvadž v daném případě ani jedna z uvedených okolností (z hlediska ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. irelevantních), odůvodnit průlom do výše citované ústavní zásady způsobilá není a při respektování výše uvedeného ústavního principu dospěl Nejvyšší soud k závěru uvedenému ve výroku tohoto usnesení.

Nejvyšší soud tedy důvody pro přikázání věci jinému soudu podle § 12 odst. 2 o. s. ř. neshledal a návrhu Krajského soudu v Hradci Králové nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2003

JUDr. František F a l d y n a, CSc., v. r.

předseda senátu