32 Od 70/2003
Datum rozhodnutí: 11.12.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Od 70/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce F. n. m. Č. r., zastoupeného, advokátem, proti žalovaným 1) U. O. s.r.o., a 2) U. i. s.r.o., o zaplacení částky 1,155.350,- Kč, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 31 Cm 655/98, o návrhu žalovaného 1) na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 31 Cm 655/98 se Městskému soudu v Praze nepřikazuje.

O d ů v o d n ě n í :

U bývalého Krajského obchodního soudu v Ostravě, bylo dne 3. 9. 1998 zahájeno řízení ve výše uvedené věci o zaplacení 1,155.350,- Kč.

Podáním z 30. 11. 1998 žalovaná 1) současně s odůvodněním odporu proti platebnímu rozkazu navrhla, aby byla věc z důvodu vhodnosti postoupena k vyřízení kterémukoliv soudu v Praze a v případě, že Krajský obchodní soud v Ostravě neshledá důvodnou námitku o příslušnosti obecného soudu navrhla, aby věc byla z důvodů vhodnosti postoupena k vyřízení Krajskému obchodnímu soudu v Praze, nyní Městskému soudu v Praze. Žalovaná v této souvislosti poukazuje na skutečnost, že žalobce má sídlo v P., sporná nemovitost je v P. a žalovaná 1) vykonává část své činnosti také v P.

Žalobce s návrhem na delegování věci nesouhlasí, protože za současné situace pro delegaci není důvod. I s přihlédnutím k jednoduchosti skutkové stránky věci, čemuž by mělo odpovídat prováděné dokazování, se nelze domnívat, že by spor byl projednán rychleji popřípadě hospodárněji před soudem v Praze.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Krajského soudu v Ostravě) a Městskému soudu v Praze, jemuž má být věc přikázána (ust. § 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh žalované 1) na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Protože v daném případě ani jedna z okolností uvedených žalovanou 1) (z hlediska ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. irelevantních) odůvodnit průlom do výše citované ústavní zásady způsobilá není, Nejvyšší soud návrhu na přikázání věci nevyhověl.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalované 1) nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Městskému soudu v Praze nepřikázal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 11. prosince 2003

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu