32 Od 68/2003
Datum rozhodnutí: 25.11.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Od 68/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně Š. s.r.o., proti žalovanému K. R., zastoupenému, advokátkou, o zaplacení 86.314,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 34 C 283/2003, o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 34 C 283/2003 se přikazuje Okresnímu soudu Brno - venkov.

O d ů v o d n ě n í :

U Obvodního soudu pro Prahu 5 bylo dne 10. 12. 2002 zahájeno řízení o zaplacení 86.314,80 Kč s příslušenstvím.

Dne 10. 2. 2003 vydal Obvodní soud pro Prahu 5 pod č. j. Ro 3794/2002 18 platební rozkaz, proti kterému podal žalovaný odpor. V podaném odporu právní zástupkyně žalovaného s ohledem na jeho zdravotní stav, který neumožňuje cestování na delší vzdálenosti, žádá o postoupení shora uvedené věci soudu, v jehož obvodu má žalovaný trvalé bydliště, t. j. Okresnímu soudu Brno venkov.

Žalobkyně proti tomuto návrhu neměla námitky.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Obvodnímu soudu pro Prahu 5) a Okresnímu soudu Brno - venkov, jemuž má být věc přikázána (ustanovení § 12 odst. 3 věta první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále též jen o. s. ř. ), návrh žalovaného na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V projednávaném případě ze spisu vyplývá, že žalovaný je dlouhodobě léčen a jeho onemocnění a současný zdravotní stav neumožňují cestování na delší vzdálenosti. I s přihlédnutím k možnostem využití institutu dožádání Nejvyšší soud České republiky dospěl

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalovaného vyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázal Okresnímu soudu Brno - venkov.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. listopadu 2003

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu