32 Od 67/2003
Datum rozhodnutí: 16.12.2003
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Od 67/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně C. L., s.r.o., proti žalovanému S. S., o zaplacení 11.950,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 21 C 2/2003, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Nejvyšší soud České republiky neurčuje, který soud projedná a rozhodne věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 21 C 2/2003.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se žalobou ze dne 25. 5. 2000 domáhá zaplacení částky 11.950,- Kč s příslušenstvím.

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 23. 3. 2001, č. j. 21 C 29/2001 10, vyslovil svou místní nepříslušnost a postoupil věc Okresnímu soudu v Liberci jako soudu místně příslušnému. Poté, co Okresní soud v Liberci nesouhlasil s postoupením věci, rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 30. 8. 2002, č. j. 35 Nc 68/2002 - 26, že jeho nesouhlas je důvodný. Obvodní soud pro Prahu 2 po provedeném šetření nezjistil skutečnosti, které by umožňovaly přijetí závěru o místní příslušnosti soudu a předložil věc Nejvyššímu soudu České republiky se žádostí o určení místní příslušnosti v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ). Obvodní soud pro Prahu 2 je přesvědčen, že místně příslušný soud podle ustanovení § 86 odst. 1 o. s. ř. je ten, v jehož obvodu měl žalovaný poslední známé bydliště, což je podle výpisů z evidence obyvatelstva v obvodu Okresního soudu v Liberci.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je nepochybné, že věc patří do pravomoci soudů České republiky (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Poněvadž se žalovaný v místě bydliště nezdržuje a podle § 86 odst. 1 o. s. ř. jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště, je místně příslušným tento soud.

Nejvyšší soud České republiky tak nemohl určit místně příslušný soud (§ 11 odst. 3 o. s. ř.), neboť není splněn zákonný předpoklad pro takové rozhodnutí, když podmínky místní příslušnosti nechybějí a lze zjistit.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. prosince 2003

JUDr. František Faldyna, CSc.,v.r.

předseda senátu