32 Od 64/2003
Datum rozhodnutí: 02.09.2003
Dotčené předpisy: § 9 odst. 3 písm. p) předpisu č. 99/1963Sb., § 104a odst. 4 písm. p) předpisu č. 99/1963Sb., § 104a odst. 6 písm. p) předpisu č. 99/1963Sb.
32 Od 64/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Petra Gemmela ve věci žalobkyně: F. b., spol. s. r. o., zastoupené, proti žalovanému: I. D., o vrácení bezdůvodného obohacení, takto:

K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné krajské soudy. Věc se postupuje Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označená žalobkyně podala proti v záhlaví označenému žalovanému žalobu o vrácení bezdůvodného obohacení, adresovanou Nejvyššímu soudu České republiky a tomuto soudu také doručenou.

Nejvyšší soud není věcně příslušný k projednání a rozhodnutí této věci v prvním stupni, přičemž vzhledem k předmětu řízení je dána k projednání a rozhodnutí této věci v prvním stupni věcná příslušnost krajských soudů [ust. § 9 odst. 3 písm. p) a § 104a odst. 4 a 6 občanského soudního řádu zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Tímto soudem je v daném případě Městský soud v Praze.

V dalším řízení se musí Městský soud v Praze jako soud věcně příslušný zabývat v prvé řadě otázkou, zda jde o věc, která patří do pravomoci českých soudů.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. září 2003JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu