32 Od 56/2003
Datum rozhodnutí: 11.09.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Od 56/2003-56

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně Mgr. A. S., proti žalovanému N. W., o zaplacení 50.000,- Kč s přísl., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 359/2002, o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 359/2002 se přikazuje Okresnímu soudu v Karviné.

O d ů v o d n ě n í :

U Okresního soudu v Karviné bylo dne 1. 3. 2001 zahájeno řízení o zaplacení 50.000,- Kč s příslušenstvím současně s návrhem na vydání platebního rozkazu.

Dne 7. 5. 2001 vydal Okresní soud v Karviné pod č. j. 32 Ro 332/2001 7 platební rozkaz a poté usnesením ze dne 30. 7. 2002 č. j. 107 C 34/2002 34 vyslovil svoji místní nepříslušnost k projednání věci a postoupil věc Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Poté co odvolací soud usnesení o vyslovení místní nepříslušnosti potvrdil, podal žalovaný návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ). V návrhu uvádí, že je služebně zařazen u P. ČR, obvodního oddělení O. P., kde pracuje. V Praze pobýval dočasně z důvodu pracovního zařazení při zasedání Mezinárodního měnového fondu, což bylo důvodem pro vyslovení místní nepříslušnosti. Trvale je stále hlášen v Č. T., avšak fakticky se zdržuje na adrese O. 606/8, H. Š. Jak žalobkyně, tak žalovaný mají trvalé bydliště v obvodu Okresního soudu v Karviné. Žalovaný také poukazuje na platební rozkaz, který vydal Okresní soud v Karviné.

Žalobkyně se k návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádřila.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Obvodnímu soudu pro Prahu 4) a Okresnímu soudu v Karviné, jemuž má být věc přikázána (ustanovení § 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh žalovaného na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V projednávaném případě ze spisu vyplývá, že žalovaný má stejně jako v době zahájení řízení adresu trvalého bydliště v obvodu Okresního soudu v Karviné a v současné době se žalovaný zdržuje na adrese, která je rovněž v obvodu uvedeného soudu.

Jelikož také bydliště žalobkyně se nachází v obvodu Okresního soudu v Karviné, Nejvyšší soud dospěl k závěru, že citované okolnosti odůvodňují předpoklad rychlejšího

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalovaného vyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázal Okresnímu soudu v Karviné.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. září 2003

JUDr. František Faldyna, CSc. , v. r.

předseda senátu