32 Od 54/2003
Datum rozhodnutí: 28.08.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Od 54/2003-102

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně K. spol. s r.o., proti žalované Č. o. a v. s., a.s., o neúčinnost kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 9 C 40/2001, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 9 C 40/2001 se Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nepřikazuje.

O d ů v o d n ě n í :

U Okresního soudu ve Zlíně bylo dne 19. 7. 2000 zahájeno řízení o neúčinnost kupní smlouvy mezi shora označenými účastníky. Usnesením ze dne 14. 6. 2001 č. j. 20 C 124/2000 27 vyslovil soud svoji místní nepříslušnost a postoupil věc místně příslušnému Okresnímu soudu v Uherském Hradišti, neboť z výpisu z obchodního rejstříku zjistil, že v době zahájení řízení měla žalovaná sídlo na adrese K.

Žalovaná podáním ze dne 22. 10. 2002 podala návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Vhodnost přikázání žalovaná spatřuje v tom, že má již sídlo v P. 1.

Žalobkyně se k návrhu na přikázání věci nevyjádřila.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Uherském Hradišti) a Obvodnímu soudu pro Prahu 1, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh žalované na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Samotná okolnost, že sídlo žalované je v současnosti mimo obvod působnosti příslušného soudu, není natolik výjimečná, aby v ní bylo možno bez dalšího spatřovat důvod k přikázání věci, zvláště když není z ničeho zřejmé, že účastník řízení se nemůže pro nějaké závažné důvody dostavit k jednání u příslušného soudu. Žalovaná v návrhu na přikázání věci žádné další důvody neuvedla, přičemž nelze vyloučit, že určité důkazy může provést dožádaný soud. Přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nelze bez dalšího považovat za opatření, které by vedlo k rychlejšímu či hospodárnějšímu projednání věci.

Nejvyšší soud tedy důvody pro přikázání věci jinému soudu podle § 12 odst. 2 o. s. ř. neshledal a návrhu žalované nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. srpna 2003

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu