32 Od 50/2003
Datum rozhodnutí: 28.08.2003
Dotčené předpisy: § 18 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Od 50/2003-98

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce J. K., proti žalované JUDr. J. Š., správkyni konkursní podstaty úpadce J. K., o uložení povinnosti správci konkursní podstaty, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 28 Cm 333/2001, o námitce podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. M. K., JUDr. R. V., JUDr. F. Š., JUDr. J. G. a JUDr. I. N. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 28 Cm 333/2001.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora uvedené věci vznesl žalobce námitku podjatosti vůči všem soudcům Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího, rozhodujícího také ve věci konkursního řízení pod sp. zn. 52 K 92/97, ve které je žalobce úpadcem.

V podání ze dne 27. 5. 2003 žalobce uplatňuje námitku podjatosti vůči všem soudcům Vrchního soudu v Praze z důvodů, které spatřuje v tom, že Vrchní soud v Praze nemůže v této věci vydat řádné a spravedlivé rozhodnutí, když by zejména musel rozhodovat o otázce, o které dříve jednal, tedy by de facto musel přezkoumávat svá již dříve učiněná rozhodnutí v této věci. Další důvod spatřuje v nespočtu podaných stížností vůči tomuto soudu, jakož i ve stavu samotného konkursního řízení, za něž je Vrchní soud v Praze svými dosavadními rozhodnutími do jisté míry odpovědný. Poměr všech soudců Vrchního soudu v Praze, a to i včetně jeho předsedy, je vůči osobě žalobce, zjevně nepřátelský, což lze doložit mimo jiné dřívějšími rozhodnutími nejen v této věci, ale i rozhodnutími ve věcech jiných.

Nejvyšší soud České republiky jako nadřízený soud (§ 16 odst. 1 o.s.ř.) dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. O tom, zda je soudce (přísedící) vyloučen, rozhodne nadřízený soud (§ 16 odst. 1 věta první o. s. ř.). Tímto soudem je v posuzovaném případě Nejvyšší soud.

Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, kdy soudce sám by byl účastníkem řízení, ať na straně žalobce či na straně žalovaného, nebo v případě, že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech (např. kdyby jinak mohl být vedlejším účastníkem). Vyloučen je také soudce, který získal o věci poznatky jiným způsobem, než z dokazování při jednání (např. jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou předmětem dokazování). Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům pak může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem (srov. § 116 obč. zák.), jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak nepřátelský.

O žádný z případů uvedeného charakteru však v souzené věci nejde.

Jak vyplývá z vyjádření příslušných soudců Vrchního soudu v Praze a zastupujících soudců podle rozvrhu práce JUDr. M. K., JUDr. R. V., JUDr. F. Š., JUDr. J. G. a JUDr. I. N., nikdo z nich nemá žádný poměr k věci, účastníky řízení nezná, nemá k nim ani k jejich zástupcům žádný vztah. Žalobce přitom neuvádí žádné konkrétní skutečnosti (srov. § 15a odst. 3 o. s. ř.), které by svědčily o tom, že by zde byl dán důvod k pochybnostem o nepodjatosti jmenovaných soudců. Jeho obecný (ničím nedoložený) poukaz na zjevně nepřátelský postoj všech soudců Vrchního soudu v Praze a průtahy v tomto a souvisejícím konkursním řízení samy o sobě o podjatosti těchto soudců nic nevypovídají. Za tohoto stavu nelze učinit závěr, že by zde byly skutečnosti, jež by nasvědčovaly tomu, že by jmenovaní soudci byly nějakým způsobem ovlivněni vztahem k projednávané věci, případně k účastníkům řízení (jejich zástupcům).

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, že soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. M. K., JUDr. R. V., JUDr. F. Š., JUDr. J. G. a JUDr. I. N. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 28 Cm 333/2001.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. srpna 2003

JUDr. František Faldyna, CSc.,v. r.

předseda senátu