32 Nd 97/2017
Datum rozhodnutí: 11.04.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.32 Nd 97/2017 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v exekuční věci oprávněné PROFI CREDIT Czech, a.s. , se sídlem v Praze 1, Nové Město, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 61860069, zastoupené JUDr. Jaroslavem Beránkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Lazarská 1718/3, proti povinnému J. B. , o žádosti o pověření a nařízení exekuce pro 266 815 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 15 EXE 117/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 15 EXE 117/2017 projedná a rozhodne Okresní soud ve Znojmě.
O d ů v o d n ě n í :
Dne 16. 1. 2017 byla doručena Okresnímu soudu ve Znojmě žádost soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, se sídlem v Přerově, Komenského 1294/38, o pověření a nařízení exekuce podle vykonatelného exekučního titulu rozhodčího nálezu ze dne 19. 10. 2016, č. j. 104 Rozh 5582/2016-7, na částku 266 815 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu specifikovanou ve výroku rozhodčího nálezu, vydaného rozhodcem Mgr. Radkem Lubinou. Soudní exekutor tak učinil na základě exekučního návrhu oprávněné, aby ho soud pověřil vedením exekuce na majetek povinného podle označeného rozhodnutí.
Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 9. 2. 2017, č. j. 15 EXE 117/2017-23, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněné bude věc předložena Nejvyššímu soudu, jenž určí soud, který věc projedná a rozhodne. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť povinný neprochází evidencí obyvatel má ukončený pobyt občana od 13. 7. 2016, poslední pobyt měl na adrese H.
Podle § 28 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen exekuční řád ), exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.
Podle § 35 exekučního řádu exekuční řízení se zahajuje na návrh (odstavec 1). Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi (odstavec 2). Exekutor může začít zjišťovat a zajišťovat majetek povinného nejdříve poté, kdy soud vydal pověření podle § 43a (odstavec 3).
Podle § 45 exekučního řádu věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud (odstavec 1). Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2).
Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ).
Podle § 252 odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu povinný má majetek.
Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Nejvyšší soud vyložil v usnesení velkého senátu svého občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž je oprávněn zkoumat, zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.
Protože povinný nemá bydliště v České republice a není známo, kde se zdržuje, byl by místně příslušným k projednání a rozhodnutí v této věci soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Skutečnost, zda povinný má na území České republiky exekučně postižitelný majetek, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, případně vyjde najevo až činností soudem pověřeného exekutora v rámci provádění exekuce (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). V posuzovaném případě jsou tedy splněny předpoklady pro to, aby Nejvyšší soud vydal rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.
Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud pro projednání a rozhodnutí věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud ve Znojmě.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 4. 2017 JUDr. Miroslav G al l u s předseda senátu