32 Nd 94/2013
Datum rozhodnutí: 28.05.2013
Dotčené předpisy: § 45 předpisu č. 120/2001Sb., § 52 předpisu č. 120/2001Sb., § 11 odst. 3 o. s. ř.

32 Nd 94/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse v exekuční věci oprávněné FINNGASONN s. r. o. , se sídlem v Olomouci, 8. května 450/8, PSČ 772 00, identifikační číslo osoby 28350324, zastoupené JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem v Praze 1, Purkyňova 2, proti povinnému Z. P. , o návrhu na nařízení exekuce pro 414,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 81 EXE 1898/2012, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 81 EXE 1898/2012, projedná a rozhodne Městský soud v Brně.

Odůvodnění:

Oprávněná se domáhala nařízení exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen exekuční řád ), proti povinnému podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Kladně ze dne 17. srpna 2011, č. j. 114 EC 85/2011-47. Žádost o pověření k provedení exekuce na majetek povinného byla podána dne 12. dubna 2012 u Městského soudu v Brně.
Městský soud v Brně z údaje o bydlišti povinného obsaženého v centrální evidenci obyvatel dovodil nedostatek své místní příslušnosti a usnesením ze dne 23. dubna 2012, č. j. 81 EXE 1898/2012-14, vyslovil, že není exekučním soudem a že po doručení tohoto usnesení oprávněné bude věc postoupena Okresnímu soudu v Kladně.
Okresní soud v Kladně s postoupením věci nesouhlasil a spis předložil k rozhodnutí o tomto nesouhlasu svému nadřízenému soudu. Krajský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 10. října 2012, č. j. 21 Nc 468/2012-22, že nesouhlas Okresního soudu v Kladně s postoupením věci je důvodný. Dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro postoupení věci Okresnímu soudu v Kladně, neboť dovodil, že na místní příslušnost tohoto soudu nelze usuzovat toliko z evidenčního údaje o pobytu povinného, bylo-li zjištěno, že povinný se na této adrese již delší dobu nezdržuje.
Městský soud v Brně nato věc podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. Poukázal na to, že podle výsledků šetření Okresního soudu v Kladně se povinný z místa evidenčního pobytu odstěhoval bez udání adresy a jeho skutečný pobyt se nepodařilo zjistit ani v součinnosti s oprávněnou a soudním exekutorem.
Podle ustanovení § 28 věty první exekučního řádu exekuci provede ten exekutor, kterého v návrhu na provedení exekuce navrhne oprávněný a kterého soud příslušný podle § 45 (dále jen exekuční soud ) pověří provedením exekuce.
Z ustanovení § 45 exekučního řádu vyplývá, že věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud. Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště v České republice, ani se v ní nezdržuje, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření.
Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.
Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Vzhledem k ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se ustanovení občanského soudního řádu použijí i při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, neboť exekuční řád ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.
V souzené věci z obsahu spisu vyplývá, že není známo, kde má povinný své bydliště ani kde má majetek, jedná se tedy o situaci, kdy podmínky místní příslušnosti nelze zjistit; předpoklady pro určení soudu postupem podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou tudíž splněny.
Nejvyšší soud proto určil s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení, že věc projedná a rozhodne Městský soud v Brně, u něhož byla podána žádost exekutora o pověření k provedení exekuce.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. května 2013


JUDr. Pavel Příhoda
předseda senátu