32 Nd 92/2013
Datum rozhodnutí: 10.07.2013
Dotčené předpisy: čl. 5 odst. 1 písm. a) předpisu č. 44/2001Sb., § 11 odst. 3 o. s. ř.
32 Nd 92/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně ŠINDELÁŘ SPEDITION s. r. o. , se sídlem v Sedleci 49, PSČ 373 47, identifikační číslo osoby 26 02 46 41 , zastoupené Mgr. Janem Úlehlou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská 224/37, proti žalované Coyote logistics Europe , se sídlem 1 Avenue de Tsukuba, 14200 Herouville-Saint-Clair, Francouzská republika, registrační číslo FR 41491480224, zastoupené opatrovnicí Mgr. Květou Pechouškovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 2033/21, o zaplacení částky 1.500,- EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 9 C 363/2010, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 9 C 363/2010 projedná a rozhodne Okresní soud v Českých Budějovicích.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhá zaplacení částky 1.500,- EUR s příslušenstvím z titulu ceny za přepravu zboží z W. ve V. B. do H.
Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 11. dubna 2011, č. j. 9 C 363/2010-14, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. Zkoumaje pravomoc českých soudů k rozhodnutí věci, soud prvního stupně odkázal na čl. 31 vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (dále jen Úmluva CMR ), podle něhož žalobce může vést spory vzniklé z přeprav podléhajících této Úmluvě, pokud je nevede u soudů smluvních států určených dohodou stran, u soudů toho státu, na jehož území má žalovaný trvalé bydliště, hlavní sídlo podniku nebo pobočku či jednatelství, jejichž prostřednictvím byla přepravní smlouva uzavřena, anebo na jehož území leží místo, kde byla zásilka převzata k přepravě nebo místo určené k jejímu vydání. Protože z žaloby vyplývá, že zásilka převzatá žalobcem k přepravě měla být vydána v České republice, je ve smyslu čl. 31 Úmluvy CMR pravomoc soudů České republiky k projednání věci dána. Okresní soud v Českých Budějovicích však není k projednání věci místně příslušným, když nejde o místní příslušnost danou na výběr (§ 87 o. s. ř.), ani příslušnost výlučnou (§ 88 o. s. ř.). S ohledem na skutečnost, že žalovaná je právnickou osobou se sídlem ve Francouzské republice, poukázal na ustanovení § 86 odst. 3 o. s. ř., podle nějž lze proti zahraniční osobě podat žalobu i u soudu, v jehož obvodu je v České republice umístěn její podnik či organizační složka podniku. Žalovaná však v České republice svůj podnik ani organizační složku nemá. Proto vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu.
Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Z ustanovení § 2 zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu procesním a soukromém, se podává, že ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Takovou smlouvou je i Smlouva o fungování Evropské unie. Podle čl. 351 konsolidovaného znění Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalý čl. 307 Smlouvy o založení Evropského společenství) práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených před 1. lednem 1958 nebo pro přistupující státy přede dnem jejich přistoupení mezi jedním nebo několika členskými státy na jedné straně a jedním nebo několika třetími zeměmi na straně druhé nejsou smlouvami dotčeny.
Soud prvního stupně postupoval správně, uzavřel-li, že pravomoc soudů České republiky je založena čl. 31 odst. 1 písm. b) Úmluvy CMR, když na území České republiky leží místo vydání zásilky. Nicméně jeho další postup správný nebyl, neboť v dané věci lze určit i místní příslušnost soudu, a to na základě N. R. (ES) č. ..., o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen Nařízení ), které jako přímo použitelný předpis ES svěřuje příslušnost (mezinárodní i místní) soudu určitého místa (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2012, sp. zn. 21 Nd 53/2012 a ze dne 19. dubna 2012, sp. zn. 21 Nd 92/2012).
Podle čl. 5 odst. 1 Nařízení osoba, která má bydliště na území některého členského státu, může být v jiném členském státě žalována, a) pokud předmět sporu tvoří smlouva nebo nároky ze smlouvy, u soudu místa, kde závazek, o nějž se jedná, byl nebo měl být splněn; b) pro účely tohoto ustanovení, a pokud nebylo dohodnuto jinak, je místem plnění zmíněného závazku: v případě prodeje zboží místo území členského státu, kam podle smlouvy zboží bylo nebo mělo být dodáno, v případě poskytování služeb místo na území členského státu, kde služby podle smlouvy byly nebo měly být poskytovány; c) nepoužije-li se písmeno b), použije se písmeno a).
Jelikož v dané věci je místem, kde závazek, o nějž jde (tj. závazek zaplatit cenu provedené přepravy), měl být splněn (jak vyplývá z faktury připojené k žalobě) v sídle žalobkyně, tedy v obvodu Okresního soudu v Českých Budějovicích, je podle čl. 5 odst. 1 písm. a) a c) Nařízení místně příslušným soudem Okresní soud v Českých Budějovicích.
Vzhledem k tomu, že soud prvního stupně, byť veden nesprávným právním názorem, založil podklad pro rozhodování Nejvyššího soudu o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., bylo s přihlédnutím k výše uvedeným závěrům rozhodnuto, že místně příslušným soudem v této věci je Okresní soud v Českých Budějovicích.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. července 2013

JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu