32 Nd 78/2007
Datum rozhodnutí: 22.05.2007
Dotčené předpisy:

32 Nd 78/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, Csc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně A. S., proti žalované R. spol. s r. o. o zaplacení 31.400,- Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 52/97, u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 13 Co 156/2005, o návrhu žalované na přikázání věci jinému soudu, takto:


Věc vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 13 Co 156/2005, se Městskému soudu v Praze nepřikazuje.


O d ů v o d n ě n í :


U Krajského soudu v Brně probíhá v současné době řízení o odvolání žalované strany ve věci, v záhlaví tohoto rozhodnutí označené, a to proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2001, č. j. 17 C 52/97-103.


Podáními ze dne 26. 9. 2005, 6. 2. 2006, 23. 4. 2006 a 25. 4. 2006 (ve spise č. l. 207, 226, 282 a 288) navrhla žalovaná, aby předmětná věc byla delegována k projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 1 s ohledem na skutečnost, že JUDr. K. (předseda Okresního soudu ve S.) při svých služebních cestách na porady k městskému soudu v B. nebude mít možnost řízení jakkoliv ovlivňovat , resp. aby prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 1 byla věc postoupena k projednání Městskému soudu v Praze jako soudu II. stupně .


Žalobkyně s návrhem na přikázání věci Městskému soudu v Praze nesouhlasí (č. l. 320).


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu Krajskému soudu v Brně a Městskému soudu v Praze, jemuž má být věc přikázána, návrh žalované na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř.


Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit, kterému soudu má být věc přikázána a v případě druhého odstavce cit. ustanovení též k důvodu, pro který by měla být přikázána.


Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen mimořádně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanovní zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše cit. ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážená i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.


Okolnost, na kterou poukazuje žalovaná ve svém návrhu, nelze považovat za dostatečně závažný důvod, pro který by bylo možno porušit výše uvedený ústavní princip. Přes opakovaná poučení, jichž se žalované ze strany Krajského soudu v Brně dostalo (č. l. 268 a 313) a přes výzvu k doplnění návrhu o okolnosti, které by odůvodňovaly hospodárnější a rychlejší projednávání věci u Městského soudu v Praze, žalovaná žádné relevantní důvody pro požadované přikázání věci nesdělila.


Nejvyšší soud nadto neshledává žádný důvod pro přikázání věci jinému soudu v úrovni soudů II. stupně (tj. soudu odvolacího).


Nejvyšší soud z uvedených důvodů předmětnou věc z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Praze nepřikázal (§ 12 odst. 2 o. s. ř.).


Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 22. května 2007


JUDr. František Faldyna,CSc.


předseda senátu