32 Nd 77/2007
Datum rozhodnutí: 29.05.2007
Dotčené předpisy:

32 Nd 77/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny CSc., a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně R. H., proti žalovaným 1) R. H., 2) nezl. J. H., o návrhu na popření otcovství, vedené u Krajského soudu v B. pod sp. zn. 25 Nc 738/2006, takto:


I. Věcně příslušnými pro projednání a rozhodnutí o návrhu jsou okresní soudy.


II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v K.


O d ů v o d n ě n í :


Podáním ze dne 11.9.2006, adresovaným Nejvyššímu soudu dne 28.2.2007, žalobkyně podala návrh na zahájení řízení o popření otcovství k nezl. J. H.


Podle ustanovení §104a odst. 4 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.


V předmětné věci není Nejvyšší soud věcně příslušný, věcně příslušnými jsou v prvním stupni okresní soudy (§ 9 odst. 1 o.s.ř.) Místně příslušným okresním soudem je v daném případě Okresní soud v K.


Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 104a odst. 4 o.s.ř., jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.


Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 29. května 2007


JUDr.František F a l d y n a, CSc.


předseda senátu