32 Nd 75/2007
Datum rozhodnutí: 13.06.2007
Dotčené předpisy:

32 Nd 75/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci věřitele J. Č., v řízení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka D. z. P., o návrhu věřitele na vyloučení soudců Vrchního soudu v Olomouci, takto:


Soudkyně Vrchního soudu v Olomouci JUDr. A. H. a JUDr. I. W. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 1 Ko 133/2005.


O d ů v o d n ě n í :


Ve věci, v záhlaví označené, v níž probíhá odvolací řízení, vznesl věřitel J. Č. v podání ze dne 22. 2. 2005 mimo jiné námitku podjatosti soudkyň Vrchního soudu v Olomouci členek senátu 1 Ko JUDr. A. H., JUDr. I. W. a JUDr. K. M. ve smyslu § 14 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) s odůvodněním, že všechny soudkyně postupovaly podle potřeb ÚDDZ (Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami) k nezákonné likvidaci DZ (Družstevní záložny) čili podporovaly škůdce majetku DZ , vytýká uvedeným soudkyním procesní chyby či vady, vedoucí k průtahům v řízení a má za to, že by je ovlivňovaly jejich minulé chyby v postupu soudu .


Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle odstavce 4 cit. ustanovení důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. O tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud (§ 16 odst. 1 věta první o. s. ř.). Tímto soudem je v posuzovaném případě Nejvyšší soud.


Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, že by mohl být přímo dotčen ve svých právech. Vyloučen je také soudce, který získal poznatky jiným způsobem než z dokazování při jednání. Soudcům poměr k věci může být také založen příbuzenským nebo jiným obdobným vztahem (srov. § 116 občanského zákoníku), jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský nebo naopak nepřátelský.


O žádný z případů uvedeného charakteru však v tomto případě nejde.


Jak vyplývá z písemného vyjádření soudkyň JUDr. A. H. a JUDr. I. W. ze dne 16. 2. 2007 (ve spise č. l. 1927 a 1928), v dané věci se necítí být podjaté, neboť nemají poměr k předmětné věci, k žádnému z účastníků, ani jejich právním zástupcům. Pokud jde o JUDr. K. M., v současné době již není soudkyní Vrchního soudu v Olomouci (vykonávala u tohoto soudu stáž po určitou dobu).


Nejvyšší soud zdůrazňuje, že věřitel neuvádí konkrétní skutečnosti (§ 15a odst. 3 o. s. ř.), které by nasvědčovaly tomu, že by jmenované soudkyně odvolacího soudu byly nějakým nepatřičným způsobem ovlivněny vůči žalobci, jeho zástupci nebo věci samé. Vytýkané procesní chyby, pokud v dosavadním řízení se vyskytly, je třeba řešit v průběhu daného řízení procesními prostředky podle občanského soudního řádu a nelze je mít za způsobilé pro pochybnost o nepodjatosti, zejména z hlediska ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. (jsou to okolnosti, spočívající v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech).


Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.


Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 13. června 2007


JUDr. František Faldyna, CSc.


předseda senátu