32 Nd 74/2007
Datum rozhodnutí: 25.04.2007
Dotčené předpisy:
32 Nd 74/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně P. Z., zastoupené JUDr. M. M., Ph. D., obecnou zmocněnkyní, proti žalovanému MUDr. M. K., o zrušení a vypořádání podílové spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu Praha východ pod sp. zn. 7 C 267/2005, o návrhu žalovaného na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu Praha východ pod sp. zn. 7 C 267/2005 se Okresnímu soudu v Blansku nepřikazuje.

O d ů v o d n ě n í :

U Okresního soudu Praha východ je vedeno řízení, v záhlaví označené, ohledně nemovitosti (zahrady), nacházející se v obci H. u Ř.

Podáním ze dne 5. 2. 2007 (č.l. 22) navrhl žalovaný, aby předmětná věc byla přikázána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Blansku. Žádost odůvodnil svým zdravotním stavem, dokumentovaným lékařskými nálezy.

Žalobkyně se vyjádřila k návrhu žalovaného podáním ze dne 7. 3. 2007 negativně s tím, že je dána místní příslušnost podle § 88 občanského soudního řádu (dále též o. s. ř. ) podle místa, kde nemovitost leží a změna místní příslušnosti by zvýšila náklady řízení, neboť bude vyžadovat důkaz ohledáním na místě samém.

Současně nelze vyloučit možnou podjatost Okresního soudu v Blansku v návaznosti na postavení žalovaného. Přitom žalovaný je vcelku zdráv, vykonává svou lékařskou praxi a bez obtíží se pohybuje.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízená příslušnému soudu Okresnímu soudu Praha východ a Okresnímu soudu v Blansku, jemuž mát být věc přikázána, návrh žalobce na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti. Podle § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit, kterému soudu má být věc přikázána a v případě druhého odstavce cit. ustanovení též k důvodu, pro který by měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen mimořádně, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše cit. ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Zdravotní obtíže, na které poukazuje žalovaný ve svém návrhu, nelze považovat za natolik závažné, aby bylo možno porušit shora uvedený ústavní princip. Nelze pominout nesouhlasné stanovisko žalobkyně a jí uváděné relevantní důvody pro to, aby místní příslušnost, týkající se nemovitosti (forum rei sitae), byla měněna, aniž je pro to zvlášť důležitý důvod. Je také namístě připomenout, že lze využít i možnosti dožádání jiného soudu ve smyslu § 39 o. s. ř., bude-li to nezbytné.

Nejvyšší soud proto neshledal důvod pro přikázání této věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Blansku a tomuto soudu tudíž věc nepřikázal (§ 12 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 25. dubna 2007

JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu