32 Nd 71/2007
Datum rozhodnutí: 25.04.2007
Dotčené předpisy:
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Nd 71/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobce S. m. O. M. o. O. V., proti žalované A. D. P. s.r.o., o 57.750,- Kč s přísl., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 7 C 22/2003, o návrhu soudu na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Obvodnímu soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 7 C 22/2003 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

U Obvodního soudu pro Prahu 7 probíhá řízení ve shora označené věci o zaplacení nákladů spojených s užíváním pronajatých nebytových prostor v O.

Podáním ze dne 19. 2. 2007 Obvodní soud pro Prahu 7 předložil věc k rozhodnutí o delegaci vhodné s poukazem na procesní ekonomii, zejména na otázku nákladů účastníků a nákladů na provádění důkazů (zvláště výslech svědků, místní ohledání i náklady znalečného), když všichni případní svědci, stejně jako předmětné nebytové prostory, se nacházejí v obvodu Okresního soudu v Ostravě. Oba účastníci s návrhem na delegaci souhlasí.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu Obvodnímu soudu pro Prahu 7 a Okresnímu soudu v Ostravě, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. může být věc přikázána z důvodu vhodnosti jinému soudu téhož stupně.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci k jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen mimořádně, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu.

V daném případě vzhledem ke skutečnosti, že nemovitost, k níž se váže předmět řízení, i předpokládané důkazní prostředky se nachází v obvodu Okresního soudu v Ostravě, je dán předpoklad, že řízení v této věci bude u tohoto soudu probíhat rychleji a hospodárněji.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 12 odst. 2 o. s. ř., jak je uvedeno ve výroku tohoto usneseni.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 25. dubna 2007

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu