32 Nd 69/2007
Datum rozhodnutí: 11.04.2007
Dotčené předpisy:
32 Nd 69/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobce B. V., proti žalovaným 1) J. M., a 2) M. M., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 C 71/2005, u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 355/2006, o námitce podjatosti soudců, takto:

Soudkyně senátu 1 Co Vrchního soudu v Praze JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a Mgr. D. J. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 355/2006.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označené věci vznesl žalobce v odvolání ze dne 19. 10. 2006 sub III. (č.l. 56) námitku podjatosti vybraných soudců VS Praha s odkazem na § 14 o. s. ř.

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze jsou k projednání a rozhodnutí předmětné věci příslušné soudkyně senátu 1 Co JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a Mgr. D. J.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též o. s. ř. ) jsou soudci vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle odstavce 4 cit. ustanovení důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. O tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud (§ 16 odst. 1 věta první o. s. ř.).

Tímto soudem je v posuzované věci Nejvyšší soud.

Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, kdy soudce sám by byl účastníkem řízení nebo v případě, že by mohl být přímo dotčen ve svých právech. Vyloučen je také soudce, který získal poznatky jiným způsobem než z dokazování při jednání. Soudcův poměr k věci může být také založen příbuzenským nebo jiným obdobným vztahem (srov. § 116 občanského zákoníku), jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský nebo naopak nepřátelský.

O žádný z případů uvedeného charakteru v tomto případě nejde.

Jak vyplývá z písemného vyjádření, soudkyň ze dne 11. 1. 2007 JUDr. N. Ž., JUDr. Z. F. a Mgr. D. J., nemají k projednávané věci ani k účastníkům řízení žádný vztah a není jim znám žádný důvod pro pochybnost o jejich nepodjatosti v dané věci.

Žalobce přitom neuvádí žádné konkrétní skutečnosti (§ 15a odst. 3 o. s. ř.), které by nasvědčovaly tomu, že by jmenované soudkyně byly nějak pro žalobce nepříznivým způsobem ovlivněny ve vztahu k předmětné věci a že by tedy byl dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti (porov. § 14 odst. 4 o. s. ř.).

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, že ve výroku uvedené soudkyně nevyloučil z projednávání a rozhodnutí předmětné věci.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 11. dubna 2007

JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu