32 Nd 68/2007
Datum rozhodnutí: 24.04.2007
Dotčené předpisy:
32 Nd 68/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci projednání dědictví po zůstaviteli J. M., vedené u Okresního soudu v P. pod sp. zn. 22 D 773/2005, o návrhu na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v P. pod sp. zn. 22 D 773/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ch.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 11. 5. 2005, sp. zn. 22 D 773/2005. Okresní soud v P. zahájil řízení o dědictví po zůstaviteli J. M.

Podáním, doručeným soudu dne 13. 2. 2007, navrhli zůstavitelovi sourozenci, sestra E. F., současně na základě plných mocí ze bratry J. G., a E. M., a sestru M. H., a dále A. F., a to i za nesvéprávného zůstavitelova bratra G. H., aby tato dědická věc byla delegována k Okresnímu soudu v Ch., a to z důvodu vhodnosti vzhledem k jejich trvalému bydlišti (č.l. 96).

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu Okresnímu soudu v P. a Okresnímu soudu v Ch., jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. může být věc přikázána z důvodu vhodnosti jinému soudu téhož stupně.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen mimořádně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu.

V daném případě vzhledem ke skutečnosti, že téměř všichni navrhovatelé pozůstalí sourozenci zemřelého zůstavitele mají trvalé bydliště v obvodu Okresního soudu v Ch., popř. v jeho blízkosti, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že je dán předpoklad, že řízení u Okresního soudu v Ch. bude probíhat rychleji a hospodárněji.

Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání předmětné věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Ch. podle § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 24. dubna 2007

JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu