32 Nd 65/2007
Datum rozhodnutí: 11.04.2007
Dotčené předpisy:
32 Nd 65/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci navrhovatelky E. K., proti odpůrci Ing. I. K., o úpravu práv a povinností k nezl. L.,vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 19 Nc 148/2005, o návrhu na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 19 Nc 148/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Brno venkov.

O d ů v o d n ě n í :

Před Okresním soudem v Chomutově probíhá řízení ve věci péče o nezletilého L. K., a to o úpravu práv a povinnosti v době před i po rozvodu rodičů matky (navrhovatelky) E. K., a otce (odpůrce) Ing. I. K.

Navrhovatelka matka navrhla v podání ze dne 14. 11. 2006, aby tato věc byla přikázána Okresnímu soudu Brno venkov, v jehož obvodu má spolu s nezletilým synem trvalé bydliště. Otec Ing. I. K. s tímto návrhem souhlasí (ve spise č.l. 9).

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu Okresnímu soudu v Chomutově a Okresnímu soudu Brno venkov, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 3 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. může být věc přikázána z důvodu vhodnosti jinému soudu téhož stupně.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci k jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci, příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu.

V daném případě vzhledem ke skutečnosti, že současné bydliště matky a nezletilého syna o jehož úprav práv a povinností v řízení jde, je v obvodu Okresního soudu Brno venkov, přičemž otec s delegací této věci souhlasí, je dán předpoklad, že řízení u jmenovaného soudu bude probíhat rychleji a hospodárněji.

Nejvyšší soud proto návrhu matky na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu Brno venkov vyhověl (§ 12 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 11. dubna 2007JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu