32 Nd 63/2014
Datum rozhodnutí: 10.03.2014
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Nd 63/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně MANIFESTO GROUP s.r.o. , se sídlem v Praze 2, Nám. Míru 341/15, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 26 49 84 56, zastoupené Mgr. Jiřím Plewou, advokátem se sídlem v Praze 2, Americká 579/17, proti žalovanému J. R. , zastoupenému JUDr. Jaroslavou Heřmanovou, advokátkou se sídlem v Opavě, Olomoucká 153/25, o zaplacení částky 41.529,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 106 EC 142/2012, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 106 EC 142/2012 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 3.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhá žalobou podanou u Okresního soudu v Opavě zaplacení částky 41.529,- Kč s příslušenstvím z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou vozidlem žalovaného jako pojistníka podle smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.
Rozsudkem ze dne 13. února 2013, č. j. 106 EC 142/2012-51, Okresní soud v Opavě uložil žalovanému zaplatit žalobkyni částku 41.529,- Kč (výrok I.) a náhradu nákladů řízení (výrok II.). K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 23. října 2013, č. j. 71 Co 258/2013-148, zrušil rozsudek soudu prvního stupně a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení s tím, že rozsudek je nepřezkoumatelný co do výše škody.
Podáním ze dne 17. července 2013 žalovaný navrhl, aby věc byla přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 3, neboť jeho trvalé bydliště je a bylo i v době zahájení řízení v obvodu tohoto soudu. Byt v Opavě je jen adresou dosílací, stále funkční. Podáním ze dne 27. ledna 2014 žalovaný svůj návrh doplnil tak, že v Opavě se zdržuje minimálně, měl zde přechodné bydliště v době, kdy byl zaměstnán v Opavském divadle, nyní je již několik let v důchodu, má zdravotní obtíže a je léčen v Praze. Dojížděním k Okresnímu soudu v Opavě mu vznikají zbytečné náklady. Žalobkyně má též sídlo v Praze.
Žalobkyně na výzvu soudu sdělila, že přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 3 vítá.
Podle ustanovení § 12 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).
Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Opavě a Obvodnímu soudu pro Prahu 3, jemuž má být věc přikázána, návrh žalovaného na přikázání věci projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.
Přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci. Není přitom vyloučeno přihlédnout k mimořádným poměrům účastníků řízení, k obtížím, s nimiž je pro ně spojeno dosažení místně příslušného soudu apod. Při úvaze, do jaké míry je vhodné vyhovět návrhu opřenému o takové důvody, je však třeba stejně pečlivě posuzovat, zda delegováním věci jinému soudu nedojde pouze k tomu, že se obdobným způsobem ztíží postavení druhého účastníka (srov. shodně Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 72).
V projednávané věci žalovaný svůj návrh na delegaci odůvodňuje okolnostmi, které je nutno považovat za relevantní z hlediska úvah o naplnění předpokladů pro delegaci věci z důvodu vhodnosti. Trvalé bydliště žalovaného, jeho vyšší věk a zdravotní obtíže, v kombinaci se značnou vzdáleností mezi bydlištěm žalovaného a sídlem soudu, u něhož je věc projednávána, přestože v obvodu tohoto soudu nemá trvalé bydliště, představují okolnosti, které opodstatňují postup podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Lze totiž očekávat, že skutečnosti podstatné pro rozhodnutí budou spolehlivěji zjištěny a řízení proběhne rychleji a hospodárněji u soudu, jemuž má být podle návrhu věc delegována, aniž by se tak stalo na úkor žalobkyně, neboť ta s navrhovaným postupem souhlasí.
Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší soud návrhu žalovaného na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 3 z důvodu vhodnosti vyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. tomuto soudu přikázal.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 15. dubna 2014

JUDr. Hana Gajdzioková předsedkyně senátu