32 Nd 63/2007
Datum rozhodnutí: 11.04.2007
Dotčené předpisy:




NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

32 Nd 63/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc, a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci projednání dědictví po zůstaviteli J. S. P., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 37 D 214/2006, o návrhu na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 37 D 214/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 4. 10. 2006, č.j. 37 D 214/2006-2, Obvodní soud pro Prahu 1 zahájil řízení ve věci dědictví po zůstaviteli J. S. P.,

Pozůstalá manželka R. P., podáním ze dne 16. 10. 2006 navrhla delegaci věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Vsetíně, s tím, že zůstavitel bydlel fakticky v R. p. R., kde bydlí pozůstalá manželka a syn S., jehož opatrovnice E.Z. s delegací souhlasí.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu Obvodnímu soudu pro Prahu 1 a Okresnímu soudu ve Vsetíně, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 3 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. může být věc přikázána z důvodu vhodnosti jinému soudu téhož stupně.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci, příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu.

V daném případě vzhledem ke skutečnosti, že pozůstalí manželka a syn bydlí v Rožnově pod Radhoštěm, kde se nachází též majetek zůstavitele (kromě zařízení pražského bytu), přičemž opatrovnice pozůstalého syna s návrhem pozůstalé manželky na delegaci souhlasí, je dán předpoklad, že řízení o dědictví bude u Okresního soudu ve Vsetíně probíhat rychleji a hospodárněji.

Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání předmětné věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Vsetíně podle § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 11. dubna 2007

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu