32 Nd 62/2007
Datum rozhodnutí: 28.06.2007
Dotčené předpisy:
32 Nd 62/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně A. P., proti žalovaným 1) M. D., a 2) B. Č., o žalobě pro zmatečnost resp. dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. ledna 2007, č. j. Nc 18/2007-6, takto:

Žaloba pro zmatečnost resp. dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podáním ze dne 8. února 2007 podala žalobu pro zmatečnost k Nejvyššímu soudu České republiky do usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. ledna 2007, č. j. Nc 18/2007-6 , a to bez bližších údajů.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 4. 4. 2007, sp. zn. 32 Nd 62/2007, vyzval žalobkyni, aby konkretizovala své předchozí podání, resp. je doplnila napadaným rozhodnutím.

Dalším podáním ze dne 16. 5. 2007 žalobkyně doplnila žalobu pro zmatečnost s tím, že žádá zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 1. 2007, č. j. Nc 18/2007-6 a vrácení na Vrchní soud v Praze .

Uvedeným usnesením Vrchní soud v Praze rozhodl, že:

I. Soudem věcně příslušným k projednávání a rozhodnutí žaloby pro zmatečnost v prvním stupni je okresní (obvodní) soud a

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Současně v poučení odvolací soud uvedl, že proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Podání žalobkyně z 8. 2. 2007, doplněné podáním z 16. 5. 2007, musel Nejvyšší soud posoudit podle obsahu jako dovolání (k projednání a rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost není Nejvyšší soud věcně příslušný.)

Dovolání však není v tomto případě přípustné (srov. ustanovení § 238, § 238a a § 239 občanského soudního řádu, dále též o. s .ř. ).

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 1 o. s. ř. jako zjevně bezdůvodné odmítl.

Proto tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. června 2007JUDr. František Faldyna,Csc.předseda senátu