32 Nd 59/2007
Datum rozhodnutí: 14.03.2007
Dotčené předpisy:

NEJVYŠŠÍ SOUD


ČESKÉ REPUBLIKY


32 Nd 59/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci projednání dědictví po zůstaviteli Z. P., vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 33 D 1563/2006, o návrhu na přikázání věci jinému soudu, takto:


Věc vedena u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 33 D 1563/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 4.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením ze dne 11. 8. 2006, sp. zn. 33 D 1563/2006, Okresní soud ve Zlíně zahájil řízení o dědictví po zůstaviteli Z. P.,


Pozůstalá dcera Dr. A. P., navrhla, aby tato dědická věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 4, v jehož obvodu vykonává praxi soudního komisaře v dědických věcech notář JUDr. J.H., který má být pověřen k provedení úkonů v tomto dědickém řízení. Pozůstalá má z I. do P. dobré dopravní spojení, kdežto do Z. je dopravní spojení komplikované.


K navrhované delegaci se připojili též další dva dědici, pozůstalá manželka A. P. a pozůstalý syn Z. P., ve spise č. l. 8).


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu Okresnímu soudu ve Zlíně a Obvodnímu soudu pro Prahu 4, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v daném případě jsou splněny podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.


Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. může být věc přikázána z důvodu vhodnosti jinému soudu téhož stupně.


Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen mimořádně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do cit. ústavního principu.


Vzhledem ke skutečnosti, že v daném případě pro všechny tři dědice bude výhodnější z hlediska dopravní dostupnosti soud na území hl. m. P., je předpoklad, že řízení u navrhovaného Obvodního soudu pro Prahu 4 bude probíhat rychleji a ekonomičtěji.


Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 4 podle § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.


Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 14. března 2007


JUDr. František Faldyna, CSc., v. r.


předseda senátu