32 Nd 58/2007
Datum rozhodnutí: 21.03.2007
Dotčené předpisy:

32 Nd 58/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně D. N., proti žalovanému B. N., zaplacení 90.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 14 C 85/2006, o návrhu soudu na přikázání věci jinému soudu, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 14 C 85/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku Místku.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně se domáhá po žalovaném zaplacení dlužné částky 90.000,- Kč.


Místně příslušný Okresní soud v Trutnově podáním ze dne 6. 2. 2007 navrhl, aby věc byla delegována Okresnímu soudu ve Frýdku Místku, kde má bydliště žalobkyně, v obvodu Okresního soudu v Trutnově se žalovaný nezdržuje. Ve věci bude nutno provést dokazování a učinit skutková zjištění v místě plnění, jímž je (podle tvrzení žalobkyně) Frýdek Místek. Žalobkyně s tímto postupem souhlasí, žalovaný se na výzvu soudu nevyjádřil.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu Okresnímu soudu v Trutnově a Okresnímu soudu ve Frýdku Místku, jemuž má být věc postoupena (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v daném případě jsou splněny podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.


Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána z důvodu vhodnosti jinému soudu téhož stupně. Podle § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit, ke kterému soudu má být věc přikázána a v případě druhého odstavce cit. ustanovení též k důvodu, pro který by měla být přikázána.


Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen mimořádně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zamčené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.


Vzhledem ke skutečnosti, že se žalovaný v současné době nejen v obvodu Okresního soudu v Trutnově nezdržuje, aby podle provedeného šetření je dokonce neznámého pobytu, přičemž bude zřejmě nutné provádět dokazování a činit skutková zjištění o uplatněném nároku v místě bydliště žalobkyně, kde se mělo nacházet též místo vzniku a plnění předmětného závazku (dluhu žalovaného), jeví se účelné, aby věc byla delegována Okresnímu soudu ve Frýdku Místku. Žalobkyně s tímto přikázáním věci, navrženým soudem, vyslovila souhlas, žalovaný pak se na výzvu soudu, učiněnou s upozorněním, že nebude-li jeho stanovisko soudu doručeno, bude mít soud za to, že s delegací souhlasí, se nevyjádřil.


Za těchto okolností dospěl Nejvyšší soud k závěru, že je namístě přikázat věc k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku Místku, kde řízení bude probíhat rychleji a ekonomičtěji (§ 12 odst. 2 o. s. ř.).


Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 21. března 2007


JUDr. František Faldyna, CSc.


předseda senátu