32 Nd 56/2007
Datum rozhodnutí: 14.03.2007
Dotčené předpisy:

32 Nd 56/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci projednání dědictví po zůstaviteli: F. A. S., vedené u Okresního soudu v N. J. pod sp. zn. 82 Nc 38/2007, o návrhu na přikázání věci jinému soudu, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v N. J. pod sp. zn. 82 Nc 38/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v N.


O d ů v o d n ě n í :


Pan Ing. J. K., jako zmocněnec dědiců pozůstalé manželky E. S. a pozůstalých dcer S. S. T. a P. S., požádal u Okresního soudu v N. J. podáním ze dne 23.1.2007 o dodatečné projednání dědictví po zůstaviteli, jímž je F. A. S., jak v záhlaví uvedeno.


Zmocněnec pozůstalých současně navrhl, aby vzhledem k tomu, že bydlí v okrese N., byla tato věc přikázána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v N.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu Okresnímu soudu v N. J. a Okresnímu soudu v N., jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v daném případě jsou splněny podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.


Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. může být věc přikázána z důvodu vhodnosti jinému soudu téhož stupně.


Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen mimořádně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a Svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu.


Vzhledem ke skutečnosti, že v daném případě se bydliště zmocněnce všech pozůstalých s bydlištěm v USA po zůstaviteli F. A. S., nachází v okrese Nymburk, je dán předpoklad, že řízení u Okresního soudu v N. proběhne rychleji a hospodárněji.


Nejvyšší soud proto návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v N. podle § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.


Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 14. března 2007


JUDr. František Faldyna, CSc.


předseda senátu