32 Nd 55/2007
Datum rozhodnutí: 14.03.2007
Dotčené předpisy:

NEJVYŠŠÍ SOUD


ČESKÉ REPUBLIKY


32 Nd 55/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci projednání dědictví po zůstavitelce E. R., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 87 D 243/2006, o návrhu na přikázání věci jinému soudu, takto:


Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 87 D 243/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením ze dne 18.5.2006, čj. 87 D 243/2006-2, Městský soud v Brně zahájil řízení o dědictví po zůstavitelce E. R.


Pozůstalá dcera Ing. O. H., navrhla, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána k projednávání Obvodnímu soudu pro Prahu 1 (č.l. 11). Kolizní opatrovnice pozůstalého syna Ing. J. R., Ing. P. P. udělila k uvedenému návrhu svůj souhlas (č.l. 37 a 38).


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu Městskému soudu v Brně a Obvodnímu soudu pro Prahu 1, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.


Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. může být věc přikázána z důvodu vhodnosti jinému soudu téhož stupně.


Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen výjimečně za závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákon č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu.


Vzhledem ke skutečnosti, že bydliště navrhovatelky pozůstalé dcery Ing. O. H. je v P. a že i kolizní opatrovnice pozůstalého syna Ing. J. R.s navrhovaným přikázáním souhlasí, je dán předpoklad, že řízení u Obvodního soud pro Prahu 1 bude probíhat rychleji a hospodárněji.


Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání předmětné věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soud pro prahu 1 podle § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. března 2007


JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.


předseda senátu