32 Nd 53/2007
Datum rozhodnutí: 12.04.2007
Dotčené předpisy:

32 Nd 53/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, Csc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci péče o nezletilou S. Š., zastoupenou Městským úřadem v L. jako opatrovníkem, dceru neuvedeného otce a matky S. K., o návrhu soudu na určení místní příslušnosti, takto:


Věc, vedenou u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. P 229/2005, projedná a rozhodne tento soud.


O d ů v o d n ě n í :


V posuzovaném případě rozsudkem Okresního soudu v Lounech ze dne 3. září 2003, č. j. P 462/98-133, byla nařízena ústavní výchova nezletilé S. Š.


Dne 28. 4. 2004 podala matka nezletilé S. K. návrh na zrušení ústavní výchovy nezletilé s tím, že se změnily její bytové podmínky, má trvalý pobyt a je schopna výchovu nezletilé nadále zajistit sama. Nezletilá se v době podání návrhu nacházela v dětském domově v P.


Okresní soud v Lounech usnesením ze dne 5. dubna 2004, č. j. P 462/98-138, přenesl místní příslušnost na Obvodní soud pro Prahu 5, v jehož obvodu má matka trvalé bydliště, tento soud však s přenesením příslušnosti nesouhlasil a Městský soud v Praze usnesením ze dne 27. července 2004, č. j. 1 Nc 409/2004-43, rozhodl, že nesouhlas je důvodný, když určujícím je rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy, jímž došlo k určení bydliště nezletilé v souladu s ustanovením § 88 písm. c) občanského soudního řádu (dále též o. s. ř. ).


Usnesením Okresního soudu v Lounech ze dne 1. dubna 2005, č. j. P 56/2005-158, byla přenesena místní příslušnost na Okresní soud v Pardubicích, který s tím rovněž nesouhlasil a Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 12. července 2005, č. j. 1 Nc 2277/2005-165, vyslovil, že nesouhlas je důvodný, když v daném případě je zcela zjevný záměr ukončit umístění nezletilé v Dětském domově v P. a není proto možné toto zařízení považovat za bydliště nezletilé ve smyslu § 88 písm. c) o. s. ř.


Konečně usnesením ze dne 26. července 2006, č. j. P 229/2005-177, Okresní soud v Lounech vyslovil, že není příslušný pro řízení o návrhu matky na zrušení ústavní výchovy nezletilé S. Podle názoru soudu není ani soudem na výběr daným ve smyslu § 87 o. s. ř. a vzhledem k rozdílným stanoviskům Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Hradci Králové věc předložil k určení místní příslušnosti Nejvyššímu soudu podle § 105 odst. 2 o. s. ř.


Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.


Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


V posuzovaném případě dospěl Nejvyšší soud k závěru, že tu ve smyslu cit. ustanovení podmínky místní příslušnosti chybějí resp. je nelze zjistit a se zřetelem ke skutečnosti, že ve věci se jako rozhodující jeví příslušnost soudu, který rozhodl o nařízení ústavní výchovy nezletilé, která dosud trvá a není proto důvod měnit místní příslušnost soudu.


Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 12. dubna 2007


JUDr. František Faldyna, CSc.


předseda senátu