32 Nd 52/2007
Datum rozhodnutí: 07.03.2007
Dotčené předpisy:

32 Nd 52/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobce J. S., zastoupeného advokátem proti žalovaným: 1) Č. B. Č., a.s., zastoupené advokátkou a 2) Č. B. h., a.s., zastoupené advokátem o zaplacení 536.600,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v B. pod sp. zn. 42 C 83/2004, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu, takto:


Věc vedená u Městského soudu v B. pod sp. zn. 42 C 83/2004 se Okresnímu soudu v T. nepřikazuje.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce se domáhá žalobou proti oběma žalovaným zaplacení částky 536.600,- Kč s příslušenstvím a náhrady nákladů řízení.


Podáním ze dne 21. 11. 2006 navrhl žalobce, aby předmětná věc byla přikázána Okresnímu soudu v T. z důvodu vhodnosti. Poukazuje na svůj vážný zdravotní stav, který mu způsobuje útrapy při dlouhodobém sezení, zejména při cestování. Podle názoru žalobce dostupné důkazní prostředky byly v řízení shromážděny a jejich doplňování není místně spojeno se sídlem žalovaných. Vhodným je Okresní soud v T., kde má žalobce trvalé bydliště.


První žalovaný se k tomuto návrhu vyjádřil nesouhlasně. Nelze vycházet jen ze zdravotního stavu žalobce, nýbrž posoudit věc komplexně. Pokud by věc byla delegována Okresnímu soudu v T., musel by se tento soud nejprve se spisem seznámit a opakovat některé úkony a řízení by se prodloužilo. Oběma žalovaným, zastoupeným advokáty, by se zvýšily náklady řízení.


Obdobně druhý žalovaný s návrhem žalobce rovněž nesouhlasí s tím, že v řízení již bylo provedeno podstatné dokazování. Došlo by tak k dalším průtahům. U obou žalovaných se sídlem v B. včetně jejich zástupců by se výrazně zvýšily náklady řízení.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Městskému soudu v Brně) a Okresnímu soudu v T., jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.), návrh žalobce na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k takovému přikázání.


Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit, kterému soudu má být věc přikázána a v případě druhého odstavce citovaného ustanovení též k důvodu, pro který by měla být přikázána


Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.


Vážný zdravotní stav žalobce sám o sobě není se zřetelem ke konkrétnímu pokročilému stupni vývoje daného řízení způsobilý odůvodnit přikázání věci jinému soudu. Případnou nezbytnou osobní účast žalobce při určitém úkonu (účastnické výpovědi apod.) je možno řešit dožádáním podle § 39 o. s. ř. Nelze pominout, že vyhověním návrhu žalobce by se oba žalovaní a jejich zástupci ocitli v procesně značně obtížnější situaci, zejména co do nákladů řízení, které by museli vynaložit.


Nejvyšší soud z uvedených důvodů návrhu žalobce nevyhověl a předmětnou věc Okresnímu soudu v T. ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. nepřikázal.


Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně 7. března 2007


JUDr. František Faldyna, CSc.


předseda senátu