32 Nd 51/2007
Datum rozhodnutí: 07.03.2007
Dotčené předpisy:

32 Nd 51/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobce P. M., zastoupeného advokátkou, proti žalované A. p., a. s., o zaplacení 77.996,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 26 C 257/2006, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu, takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn,. 26 C 257/2006 se Okresnímu soudu v Ostravě nepřikazuje.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce se domáhá žalobou, podanou u Obvodního soudu pro Prahu 8, zaplacení pojistného plnění v částce 77.966,- Kč s příslušenstvím.


Současně žalobce navrhuje, aby věc byla delegována Okresnímu soudu v Ostravě, a to z důvodu vhodnosti, s tím, že žalobce a jeho zástupkyně mají bydliště resp. sídlo v O. a věc bude vyřizovat pobočka žalované, která se rovněž nachází v obvodu Okresního soudu v Ostravě.


Žalovaná ve vyjádření k návrhu žalobce s uvedeným návrhem nesouhlasí. Podle jejího názoru nejde o výjimečný či závažný důvod na straně žalobce. Přitom za žalovanou jednají její pověření zaměstnanci, kteří pracují v sídle společnosti v P..


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Obvodnímu soudu pro Prahu 8) a Okresnímu soudu v Ostravě, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 2 o. s. ř.), návrh žalobce na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř.


Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit, kterému soudu má být věc přikázána a v případě druhého odstavce cit. ustanovení též k důvodu, pro který by měla být přikázána.


Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.


Okolnosti, na které poukazuje žalobce ve svém návrhu, nelze považovat za dostatečně závažné důvody, pro které by bylo lze porušit výše uvedený ústavní princip. Nelze ani předpokládat, že by řízení u delegovaného soudu probíhalo v daném případě rychleji a hospodárněji, zejména lze-li využít možnosti dožádání jiného soudu ve smyslu § 39 o. s. ř. Nejvyšší soud též přihlédl k negativnímu stanovisku žalované.


Nejvyšší soud proto neshledal důvod pro přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Ostravě a tomuto soudu tudíž věc nepřikázal.


Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 7. března 2007


JUDr. František Faldyna, CSc.


předseda senátu