32 Nd 44/2013
Datum rozhodnutí: 26.06.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012
32 Nd 44/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Miroslava Galluse v exekuční věci oprávněné KEŠOVKA, a.s. , se sídlem v Brně-Žabovřeskách, Matzenauerova 2220/2, PSČ 616 00, identifikační číslo osoby 28 27 91 82, zastoupené Mgr. Jiřím Kňávou, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská 536/22, proti povinnému I. G. , pro 10.805,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 578/2011, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 578/2011, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Břeclavi.

Odůvodnění:

Exekutor požádal dne 8. března 2011 Okresní soud v Břeclavi o pověření k provedení exekuce na majetek povinného.
Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 3. ledna 2012, č. j. 55 EXE 578/2011-12, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2012 (dále jen exekuční řád ), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště v České republice, ani se v ní nezdržuje, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření.
Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se ustanovení občanského soudního řádu použijí i při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.
Ze spisu se podává, že povinný má trvalé bydliště ve Slovenské republice a v Centrální evidenci obyvatel České republiky není zapsán. Povinný jako adresu pro doručování uvedl L., Z., soud prvního stupně však na základě dožádání k Okresnímu soudu Bratislava IV zjistil, že se povinný na této adrese v České republice nezdržuje.
Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Stejně tak, jak již bylo uvedeno výše, podle ustanovení § 45 odst. 2 věty druhé exekučního řádu, nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má majetek. Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, však vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce.
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Břeclavi (k tomu srov. shodně usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu