32 Nd 44/2007
Datum rozhodnutí: 21.02.2007
Dotčené předpisy:

32 Nd 44/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci projednání dědictví po zůstavitelce L. K., vedené u Okresního soudu ve Z. pod sp. zn. 13 D 1311/2006, o návrhu na přikázání věci jinému soudu , takto:


Věc vedená u Okresního soudu ve Z. pod sp. zn. 13 D 1311/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro P.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením ze dne 29. 11. 2006, č.j. 13 D 1311/2006-2, Okresní soud ve Z. zahájil řízení o dědictví po zůstavitelce L. K.


Pozůstalý syn R. K., podáním ze dne 20. 12. 2006 navrhl, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána k projednání dědictví Obvodnímu soudu pro P.


Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu - Okresnímu soudu ve Z. a Obvodnímu soudu pro P., jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 3 o. s. ř.


Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř.může být věc přikázána z důvodu vhodnosti jinému soudu téhož stupně.


Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavní zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu.


Vzhledem ke skutečnosti, že bydliště navrhovatelele pozůstalého syna R. K., se nachází v obvodu pro P., je dán předpoklad, že řízení u Obvodního soudu pro P. bude probíhat rychleji a hospodárněji.


Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání předmětné věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro P. podle § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. února 2007


JUDr. František Faldyna,CSc.


předseda senátu