32 Nd 43/2013
Datum rozhodnutí: 19.02.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 3 o. s. ř.
32 Nd 43/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové ve věci dodatečného projednání dědictví po M. J. , vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 16 D 547/2008, o návrhu dědičky ze zákona pozůstalé matky V. J., na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 16 D 547/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v České Lípě předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) spis Nejvyššímu soudu České republiky (dále též jen Nejvyšší soud ) k rozhodnutí o návrhu pozůstalé matky V. J. jako zákonné dědičky zůstavitele M. J.aby věc dodatečné projednání dědictví, která je u něho vedena pod sp. zn. 16 D 547/2008 byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Olomouci.
Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.
Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Právě tak je tomu v daném případě, neboť je-li V. J.jedinou dědičkou po zůstaviteli, bude věc rozhodně projednána ekonomičtěji soudem, v jehož obvodu je její bydliště. Zároveň nevyšlo v řízení dosud najevo, že by zde byly další osoby přicházející v úvahu jako dědicové, s jejichž zájmy by přikázání věci bylo v rozporu.
Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci z důvodu vhodnosti vyhověl a věc podle § 12 odst. 2 o. s. ř. tomuto soudu přikázal.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. února 2013

JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu