32 Nd 415/2012
Datum rozhodnutí: 31.01.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 1 o. s. ř.
32 Nd 415/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce J. K., zastoupeného JUDr. Petrem Tichým, advokátem, se sídlem v Pelhřimově, Dr. Tyrše 58, PSČ 393 01, proti žalované České republice - Okresnímu soudu v Pelhřimově, se sídlem v Pelhřimově, tř. Legií 876, o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 3 C 22/2010, o návrhu žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu v Hodoníně, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 3 C 22/2010 se nepřikazuje Okresnímu soudu v Hodoníně.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se žalobou podanou u Krajského soudu v Českých Budějovicích a postoupenou krátkou cestou Okresnímu soudu v Pelhřimově domáhal po žalované vyloučení blíže nespecifikovaných nemovitostí v katastrálním území Bácovice z výkonu rozhodnutí vedeného u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. E 2597/2007 a pod všemi ostatními spisovými značkami.
V podání ze dne 22. dubna 2011 žalobce pod bodem 4/ navrhl, aby věc byla přikázána podle ustanovení § 12 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) jinému soudu mimo působnost Jihočeského kraje , a to z důvodu zajištění nepodjatosti soudu, neboť žaloba je jednoznačně podána proti Okresnímu soudu v Pelhřimově a jeho soudci jsou tak podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci. Podáním ze dne 31. května 2011 žalobce k výzvě soudu návrh upřesnil tak, že navrhuje delegování věci Okresnímu soudu v Hodoníně.
Žalovaná ve vyjádření k návrhu žalobce uvedla, že proti přikázání věci Okresnímu soudu v Hodoníně nemá námitek.
Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 31. května 2012, č. j. 15 Nc 328/2012-60, které nabylo právní moci dne 27. června 2012, rozhodl, že soudkyně Okresního soudu v Pelhřimově JUDr. Miloslava Jarošová není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci.
Podle ustanovení § 12 o. s. ř. nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni ( § 14 , § 15 odst. 2 a § 16a ), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně (odstavec 1). Věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).
Nejvyšší soud posoudil podání žalobce ze dne 22. dubna 2011 a ze dne 31. května 2011 v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 o. s. ř. podle jejich obsahu a dospěl k závěru, že se jedná o návrh na tzv. delegaci nutnou podle ustanovení § 12 odst. 1 o. s. ř., neboť sám žalobce návrh odůvodnil podjatostí všech soudců Okresního soudu v Pelhřimově a je tedy zjevné, že důvodem jeho návrhu na přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu není požadavek rychlosti a hospodárnosti řízení, který by odůvodňoval návrh na delegaci věci z důvodu vhodnosti, ale právě jen obava z podjatosti soudců Okresního soudu v Pelhřimově.
Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Hodoníně projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému než místně příslušnému soudu. Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu nutnosti podle ustanovení § 12 odst. 1 o. s. ř. je skutečnost, že příslušný soud nemůže ve věci jednat, protože jeho soudci jsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni. S ohledem na výše uvedené pravomocné usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. května 2012, č. j. 15 Nc 328/2012-60, podmínky přikázání věci podle § 12 odst. 1 o. s. ř. splněny nejsou, neboť soudkyně Okresního soudu v Pelhřimově JUDr. Miloslava Jarošová z projednávání a rozhodnutí věci vyloučena nebyla. Nejvyšší soud proto návrhu žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu v Hodoníně nevyhověl.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2013

JUDr. Pavel P ř í h o d a
předseda senátu