32 Nd 404/2007
Datum rozhodnutí: 30.01.2008
Dotčené předpisy:

32 Nd 404/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobců A) Ing. J. H., a B) Ing. R. H., obou zastoupených advokátkou proti žalovaným 1) N. V., 2) H. H. K., oběma zastoupeným advokátem, o zaplacení 144.309,- Kč s přísl., vedené u Okresního soudu v Č. B. pod sp. zn. 34 C 243/2007, o určení místní příslušnosti, takto:


Nejvyšší soud určuje, že věc vedenou u Okresního soudu v Č. B. pod sp. zn. 34 C 243/2007, projedná a rozhodne Okresní soud v K.


O d ů v o d n ě n í :


Ve věci, v záhlaví označené, rozhodl Krajský soud v Č. B. k odvolání žalobců usnesením ze dne 2. října 2007, č. j. 8 Co 2238/2007-64, že usnesení Okresního soudu v Č. B. ze dne 26. června 2007, č. j. 34 C 243/2007-50, se mění tak, že místní nepříslušnost Okresního soudu v Č. B. se nevyslovuje. Odvolací soud konstatoval, že první žalovaná je občankou České republiky, v současné době bydlí ve S. r. N., avšak její poslední známé bydliště bylo v K., takže místně příslušným soudem je u ní Okresní soud v K. ve smyslu § 86 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též o. s. ř. ). U druhého žalovaného však takto postupovat nelze, protože není občanem České republiky a proto je u tohoto žalovaného třeba aplikovat ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přičemž předmětná věc patří do pravomoci soudů České republiky podle čl. 22 bod 1 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.


Přípisem ze dne 12. 12. 2007 Okresní soud v Č. B. předložil věs s odkazem na výše cit. rozhodnutí Krajského soudu v Č. B. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o určení místní příslušnosti.


Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.


V posuzovaném případě je nepochybné, že věc patří do pravomoci soudů České republiky (§ 7 odst. 1 o. s. ř.), druhý žalovaný, jenž je občanem S. r. N., má v SRN rovněž bydliště, přičemž dříve neměl bydliště v České republice, ani se zde nezdržoval. Ustanovení § 84 a násl. o. s. ř. o místní příslušnosti pro žalovaného 2) místní příslušnost v tomto případě neurčují.


Jestliže tudíž v daném případě podmínky místní příslušnosti u žalovaného 2) chybějí, Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že věc projedná a rozhodně Okresní soud v K., který je jinak místně příslušný pro žalovanou 1), takže toto určení odpovídá též kriteriím účelnosti a vhodnosti.


Z těchto důvodů rozhodl Nejvyšší soud, jak je uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně 30. ledna 2008

JUDr. František F a l d y n a, CSc.


předseda senátu