32 Nd 375/2012
Datum rozhodnutí: 15.01.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
32 Nd 375/2012U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové ve věci dědictví po Š. L. , vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 66 D 1229/2012, o návrhu MUDr. J. L., na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 66 D 1229/2012 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Děčíně.

O d ů v o d n ě n í :

V probíhajícím dědickém řízení navrhla pozůstalá dcera MUDr. Jaroslava Linhartová jako zákonná dědička zůstavitelky, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Děčíně, v jehož obvodu má bydliště.
Podle § 12 odst 2 občanského soudního řádu (dále o. s. ř. ) může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.
Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Právě tak je tomu v daném případě, neboť je-li MUDr. J. L. zákonnou dědičkou po zůstavitelce a druhá ze zákonných dědiček, pozůstalá dcera MUDr. I.L., souhlasí s tím, aby dědické řízení bylo delegováno k Okresnímu soudu v Děčíně a připojuje se k žádosti své sestry MUDr. J. L. o delegaci, bude věc projednána ekonomičtěji soudem, v jehož obvodu má navrhovatelka bydliště. Zároveň nevyšlo v řízení dosud najevo, že by zde byly další osoby přicházející v úvahu jako dědicové, s jejichž zájmy by přikázání věci bylo v rozporu. Proto Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta prvá o. s. ř.), rozhodl, že se tato věc přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Děčíně.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. ledna 2013

JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu